BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Akingbade Waidi Adeniyi (Lagos State University, Lagos, Nigeria)
Title
Competitive Strategies and Improved Performance of Selected Nigeria Telecommunication Companies
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 4, s. 143-167, załącznik, rys., tab., bibliogr. 46 poz.
Issue title
Entrepreneurship and Performance of Firms
Keyword
Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, Konkurencja, Efektywność, Satysfakcja klienta
Telecommunications company, Competition, Effectiveness, Customer satisfaction
Note
streszcz., summ.
Country
Nigeria
Nigeria
Abstract
Wpływ globalizacji na firmy telekomunikacyjne znacząco zwiększył poziom konkurencji w branży, ponieważ firmy te, aby przeżyć, zmuszone są ze sobą konkurować. Aby zapewnić sobie rentowność i konkurencyjność firmy te stosują rozmaite strategie. Wszystkie te strategie skierowane są na przyciągnięcie i utrzymanie klientów w celu zapewnienia ciągłej rentowności. Jednakże większość z nich nie mierzy wpływu strategicznych innowacji na klientów. Nasza praca próbuje zbadać wpływ strategii konkurowania, stosowanych przez wybrane firmy telekomunikacyjne z Nigerii, na ich efektywność. Artykuł ten bada również, w jaki sposób strategie konkurowania można by wdrożyć w celu podniesienia satysfakcji klienta, oraz utrzymania go i zapewnienia jego lojalności. Przyjęto trzy hipotezy mające sprawdzić relacje między niższymi cenami i satysfakcją klienta, nieprzerwanymi usługami a lojalnością klienta, oraz rozpatrywaniem skarg klienta a utrzymaniem klienta. Tylko klienci korzystający z usług telefonicznych ze Stanu Lagos zostali wybrani jako respondenci. Stan podzielono na 20 administracyjnych okręgów, kwestionariusze rozdano 125 respondentom w każdym obszarze. Stopa zwrotu wyniosła od 103 do 110 kwestionariuszy w każdym okręgu. Następnie przeprowadzono badanie. Zaprojektowano i przyjęto kwestionariusz ustrukturyzowany, dokonując walidacji przy zastosowaniu miary adekwatności próbki KMO. Zweryfikowano także rzetelność kwestionariusza stosując test alfa Cronbacha. Wyniki badań pokazały relacje między strategiami konkurowania a satysfakcją klienta, utrzymaniem i lojalnością. Badania ujawniły, że istnieje związek między strategiami konkurowania, ich składnikami, a efektywnością firm telekomunikacyjnych. Zaleca się, aby operatorzy usług UMTS zastosowali strategie konkurowania, ponieważ mogą one wpływać na ich efektywność w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

The influence of globalization in telecommunication companies has greatly increased the level of competition in the industry and they are forced to be competitive to survive. Different types of strategies are put in place in order to be profitable and competitive. All these strategies are directed to attract, retain and maintain customers for continuous profitability. However, majority of them hardly measure the impact of their strategic innovation on their customers. The paper seeks to explore the influence of competitive strategies embarked upon by selected telecommunication companies in Nigeria on their performance. The paper also examines how competitive strategies could be implemented for improved customer satisfaction, retention and loyalty. Three null hypotheses were postulated to test the relationship between lower prices and customer satisfaction, uninterrupted trunk services and customer loyalty, and customer complaint handling and retention. Only customers using telephone service were selected as respondents from Lagos State. The state was stratified in to 20 local government council area and questionnaires were distributed to 125 respondents in each of them. The completion rate of the questionnaire in each of them is between 103 and 110. Survey research design was adopted to carry out the study. A structured questionnaire was designed and validated through the construct validity and tested for confirmation using the KMO measure of sampling adequacy. It was also made reliable using Cronbach's Alpha test. From the study, findings revealed relationship between competitive strategies and customer satisfaction, retention and loyalty. The findings revealed that there is a relationship between competitive strategies, its constituents and performance of telecommunication companies. It is recommended that universal mobile telecommunication services (UMTS) operators should adopt the culture of competitive strategies since it can impact on their performance for achieving competitive advantage. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adegboyega, O.A. (2008). Seven years of telecoms revolution-Hello! This is how it all began. Tell Magazine.
 2. Allen, R.S., & Helms, M .M. (2006). Linking strategic practices and organizational performance to Porter's generic strategies. Business Process Management Journal, 12(6), 102-120.
 3. Aluga, F. (2010). Influence of new product development on organizational performance: A case of Safaricom phone service provider in Kisumu, Kenya. Unpublished MSc thesis, University of Nairobi.
 4. Amosko-Gyampah, K., & Acquaah, M. (2008). Manufacturing Strategies, Competitive strategies and firm performance: An empirical study in a developing economy environment. International Journal of Production Economics, 4(III), 1-12.
 5. Asikhia, O. U. (2006). Market- focused strategic flexibility and sales growth: Empirical evidence from Nigeria. Unpublished PhD thesis, University of South Africa.
 6. Beal, R.M. (2000). Competing Effectively: Environmental scanning, competitive strategy and organizational performance in small manufacturing firms. Journal of Small Business Management, 38(1), 18-24.
 7. Beal, R.M., & Yasai-Ardekani, M. (2000). Performance implications of aligning CEO functional experiences with competitive strategies. Journal of Management, 26(4), 1-13.
 8. Business Day (2013, July 15). Nigeria Telecoms' subscription dips as industry growth rate slows.
 9. Campbell-Hunt, C. (2000). What have we learned about generic competitive strategy? A meta-Analysis. Strategic Management Journal, 21(2), 14 -23.
 10. Dent, J. F. (1990). Strategy, organizations and control: Some possibilities for Accounting Research. Journal of Accounting, Organizations and Society, 15(4), 13-24.
 11. Dess, G.G., & Davis, V. (1984). Porter's generic strategies as determinants of strategic membership and organizational performance. Academy of Management Journal, 23(4), 45-55.
 12. Eliwa, R. A. (2006). A study of customer loyalty and the image of the fine dining restaurant. Unpublished MSc thesis, Oklahoma State University.
 13. Gibcus, P., & Kemp, R.G.M. (2003). Strategy and small firm performance. Netherlands: Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs. Retrieved from www.eim.nl/smes-and-entrepreneurship.
 14. Gray, J.H. (1997). Small Business strategy in Australia. Academy of Entrepreneurship Journal, 2(2), 52-63.
 15. Hambrick, D.C. (1981). Strategic awareness within top management teams. Strategic Management Journal, 2 (5), 21-32.
 16. Hambrick, D.C. (1983). Some tests of the Snow's strategic types. Academy of Management Journal, 26(6), 24-33.
 17. Hoque, Z. (2004). A contingency model of the association between strategy, environmental uncertainty and performance measurement: Impact on organizational performance. International Business Review, 13(3), 485502.
 18. Jermias, J. (2008). The relative influence of competitive intensity and business strategy on the relationship between financial leverage and performance. The British Accounting Review, 40(7), 71-86.
 19. Johnson, G., & Scholes, V. (2002). Exploring corporate strategy: Text and cases. Oxford: Pearson Education.
 20. Kazmi, A. (2008). Strategic Management and Business Policy. New Delhi, India: Tata Mc Graw Hill Publishing Company.
 21. Khan, A. (2008). Market orientation, customer selectivity and firm performance. Unpublished PhD thesis, Cranfield University.
 22. Kotha, S., & Vadlamani, B.L. (1995). Assessing generic strategies: An empirical investigation of two competing typologies in discrete manufacturing industries. Strategic Management Journal, 16(12), 37-46.
 23. Miles, R.E., & Snow, C.C. (1978). Organizational Strategy, Structure and Process. New York, USA: Mc Graw-Hill.
 24. Miller, D. (1988). Relating porter's business strategies to environment and structure: Analysis and performance implications. Academy of Management Journal, 31(8), 51-62.
 25. Minarik, M. (2007). Cost Leadership & Differentiation-An investigation of the fundamental trade-off between Porter's cost leadership and differentiation strategies. Unpublished MSc thesis, Stockholm School of Economics.
 26. Murphy, G.B., Trailer, J.W., & Hill, R.C. (1996). Measuring Performance in entrepreneurship research. Journal of Business Research, 36(4), 67-78.
 27. Nayyar, P.R. (1993). Performance effects of information asymmetry and scope in diversified service firms. Academy of Management Journal, 36(3), 89100.
 28. NCC. (2013). Nigerian Consumer Satisfaction Survey. Retrieved from http:// www.nigeriacommunicationcomission.com.
 29. Oyedijo, A. I. (2013). Business Policy and Strategic management: An introductory text with cases. Lagos, Nigeria: Strategic International Press.
 30. Oyedijo, A. I. (2012). Competitive strategy orientations of small and medium business owners and their performance impacts: The case of paint manufacturing SMEs in south-western Nigeria. Journal of Asian Business Strategy, 2(1), 1-8.
 31. Papulova, E., & Papulova, V. (2006). Competitive strategy and competitive advantages of small and midsized manufacturing enterprises in Slovakia. E-Leader, Slovakia Management Journal, 4(3), 1-8.
 32. Parker, A.R. (2000). Impact on the organizational performance of the strategy-technology policy interaction. Journal of Business Research, 47(2), 96104.
 33. Parnell, J.A. (1997). New evidence in the generic strategy and business performance debate: A research note. British Journal of Management, 8(7), 24-31.
 34. Parnell, J.A., & Wright, P. (1993). Generic Strategy and performance: An empirical test of the miles and snow typology. British Journal of Management, 4(1), 11-19.
 35. Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analysing industries and competitors. New York, USA: Free Press.
 36. Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance, New York. USA: Free Press.
 37. Porter, M.E. (1996). What is Strategy? Harvard Business Review, 74(2), 2327.
 38. Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2006). The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization performance-the mediating role of TQM. European Journal of Operational Research, 16(3), 35-50.
 39. Proff, H. (2000). Hybrid Strategies as a Strategic Challenge: The case of the germane automative industry. Omega, 28(5), 68-79.
 40. Salawu, R.O. (2008, May 5). Nigeria Telecommunication Industry. Nigeria: Tell Magazine.
 41. Spencer, S. Y., Joiner, T. A., & Salmon, V. (2009). Differentiation strategy, performance measurement systems and organizational performance: Evidence from Australia. International Journal of Business, 14(1), 83103.
 42. Tepeci, M. (1999). Increasing brand loyalty in hospitality Industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11(5), 223-230.
 43. Thompson, J.C., & Strickland, A.J. (2010). Strategic Management: Concepts and Cases. New Jersey: Business Publications Inc.
 44. Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1996). Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approach. Academy of Management Review, II(1), 57-69.
 45. Ward, P.T., & Druay, R. (2000). Manufacturing Strategies in context: environment, competitive strategy and manufacturing strategy. Journal of Operations Management, 18(2), 120-133.
 46. Yoo, J.W., Lemak, D.J., & Choi, Y. (2006). Principle of Management and Competitive Strategies: Using Fayol to implement Porter. Journal of Management History, 12(4), 94-107.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi:10.7341/20141046
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu