BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krekhovetska Inna (Carpathian National University of Vasyl Stefanyk, Iwano-Frankowsk)
Title
Potencjał rekreacyjny górskich terenów wiejskich w rejonie rożniatowskim w obwodzie iwano-frankowskim
Recreational Potential Mountainous Rural Area Rozhniativ District, Ivano-Frankivsk
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014, nr I/1, s. 35-48, rys., tab., fot., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Obszary wiejskie, Turystyka, Rozwój turystyki, Agroturystyka
Rural development, Rural areas, Tourism, Tourism development, Agrotourism
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Górskie obszary wiejskie to tereny charakteryzujące się trudnymi warunkami hipsometrycznymi i orograficznymi, geograficznym wysokościowym podziałem na strefy i odpowiednią zmiennością wskaźników hydrologicznych, meteorologicznych i krajobrazowych. Rzeźba terenu i klimat to podstawowe kryteria określające przynależność wsi do wykazu miejscowości górskich na Ukrainie. Miejscowości te posiadają znaczący potencjał rekreacyjny, który można wykorzystać do różnego rodzaju turystyki i rekreacji, zwłaszcza wiejskiej rozwijającej się aktywnie w ostatnich latach we wsiach ukraińskich. Potencjał rekreacyjny badanego obszaru wymaga obiektywnej oceny w celu właściwego planowania promocji turystyki na tym terytorium i optymalnego wykorzystania zasobów rekreacyjnych. Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia i przeanalizowania potencjału rekreacyjnego górskich terenów wiejskich w rejonie Rożniatowskim w obwodzie Iwano-Frankowskim z uwzględnieniem specyfiki naturalnej regionu, zaplecza socjalnego i infrastrukturalnego, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz stanu otaczającego środowiska naturalnego jako czynników mających wpływ na stały rozwój obszarów wiejskich. Do przeprowadzonej analizy zastosowano metodę punktową. Celem badania było wyodrębnienie i pogrupowanie wspólnot wiejskich według stopnia rozwoju potencjału rekreacyjnego. Na tej podstawie opracowano mapę. Opisano zabytki w regionie oraz najatrakcyjniejsze miejscowości z perspektywy rekreacyjnej. Zostały zaproponowane główne cele operacyjne, które mają spowodować wzrost regionu zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Mountain areas are rural areas characterized by difficult conditions and orographic, geographical altitude zoning and corresponding volatility indices of hydrological, meteorological and landscape . Relief and climate are the basic criteria for determining membership in the village to the list of mountain resorts in Ukraine. These resorts have significant recreational potential, which can be used for different types of tourism and recreation, especially the rural developing actively in recent years in the villages of Ukraine. Recreational potential of the study area requires an objective assessment of proper planning in order to promote tourism in the territory and optimal use of facilities. This article attempts to identify and analyze the recreational potential of rural areas in the mountainous region of Rozhniatow of Ivano - Frankivsk, taking into account the specificity of the natural region, social facilities and infrastructure, historical and cultural heritage and the state of the surrounding environment as factors affecting the sustainable development of rural areas. For the analysis method was applied points. The aim of the study was to identify and group the rural communities of the degree of development of recreational potential . On this basis the map. Described monuments in the region and the most attractive from the perspective of the village recreation. Have been proposed main operational objectives, which are to increase the region consistent with the principles of sustainable development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hileckyj J. R. (2009) Ukrainski Karpaty: Piszochidni marszruty. Putiwnyk. Ladeks, Lwiw, 96s.
  2. Hnatiw P. S. (2007) Konceptualni zaszdy staloho rozwytku girskogo regionu [ Hnatiw P. S., Kozlowskyj M. P., Maryskewycz O. H. ta inszi], za red. M. A. Holubcja. Polli, Lwiw, 228s.
  3. Kistowski M. (1993) Metoda oceny potencjału rekreacyjnego na przykładzie Polski północno-wschodniej. Ekologia krajobrazu w badaniach Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej...23-24 października 1992 roku, Poznań-Błażejewko. Wydaw.Kraj.Inst.Badań Samorz., 53-57 s.
  4. Melnyk A. W. (2002) Pryrodni terytorialni kompleksy (landszafty). U kn. Likarski roslyny Iwano-Frankiwskoi oblasti. Za redakcijeju Prychodka M. M. Iwano-Frankiwsk, s. 66-76.
  5. Prychodko M. M., Parpan W. I. (2000) Pryrodno-zapowidni terytorii ta obiekty Iwano-Frankiwszczyny. Iwano-Frankiwsk, 271s.
  6. Runge J. (2006) Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - element metodologii. Wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 700 c.
  7. Rutynskij M. J. (2006) Silskyj turyzm: nawczalnyj posibnyk [M. J. Rutynskij, J. W. Zinko]. Znannja, Kyjiw, 271s.
  8. Swystowycz R. K., Kowalczuk O. M. (2000) Mandriwka po Centralnych Gorganach.Plaj, Iwano-Frankiwsk, 132s.
  9. Zakon Ukrainy (1995) "Pro status girśkych naselenych punktiw w Ukraini". Widomosti Werchownoi Rady (WWR) - No9, s. 58-59
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.1.1.003
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu