BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pichlak Magdalena (Politechnika Śląska)
Title
Specyfika zarządzania innowacjami w branżach twórczych
The specificity of innovation management in the creative industries
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2014, z. 135, s. 47-57, rys., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Zarządzanie innowacyjne, Innowacyjność
Innovative management, Innovative character
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono specyficzne uwarunkowania prowadzenia działalności innowacyjnej w branżach twórczych - w kontekście generowania i przyjmowania (adaptacji) innowacji - obejmujące: (1) trudne do prognozowania zapotrzebowanie (popyt) na twórcze produkty/usługi; (2) konieczność tworzenia innowacji w sposób ciągły oraz (3) samozarządzających i samodzielnych pracowników prowadzących działalność twórczą . Zidentyfikowane uwarunkowania wraz z potrzebą twórczej inspiracji, artystyczną treścią/zawartością generowanych (adaptowanych) innowacji oraz wykorzystywaniem unikalnych produktów/procesów obrazują interdyscy- plinarny i ewolucyjny charakter tych branż wynikający ze specyfiki powstających twórczych idei oraz ze specyfiki treści wykonywanej w nich pracy . Mogą również stanowić przyczynek do podjęcia szerszej dyskusji naukowej na temat zarządzania innowacjami w branżach twórczych, czyli branżach posiadających coraz większy udział w stymulowaniu potencjału innowacyjnego współczesnych gospodarek.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the peculiarities of the innovation management in the Creative Industries - in the context of the generation and adoption of innovations - inclu- ding: (1) difficult to forecast demand for creative products/services, (2) continuous innovations and (3) self-management and self-managing staff involved in the cre- ative activity . Such conditions along with the creative inspiration, artistic contents of innovations and unique products and processes capture the interdisciplinary and the evolutionary nature of the Creative Industries . Moreover it may encourage to under- take a broader scientific discussion on the innovation management in the Creative Industries (industries that have a growing potential to stimulate the innovativeness of modern economies) (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adams R., Bessant J., Phelps R., Innovation Management Measurement: A Review, "International Journal of Management Review" 2006, vol. 8(1), s. 21-47.
 2. Bakhshi H., McVittie E., Creative Supply-Chain Linkages and Innovation: Do the Creative Industries Stimulate Business Innovation in the Wider Economy?, "Innovation: Management, Policy & Practice" 2009, vol. 11, s. 169-189.
 3. Bernstein B., Singh P. J., Innovation Generation Process, "Journal of Business Research" 2010, vol. 63, s. 366-388.
 4. Berzins G., Strategic Management in Creative Industry Organizations: Specifics in Strategic Decision Making, "Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai" 2012, vol. 62, s. 7-23 .
 5. Boden M. A ., The Creative Mind: Myths and Mechanisms, Routledge, London 2003.
 6. Caves R., Creative Industries, Harvard University Press, Cambridge 2000.
 7. Chapain C., De Propris L., Drivers and Processes of Creative Industries in Cities and Regions, "Creative Industries Journal" 2009, vol. 2(1), s. 9-18.
 8. Cooke P., De Propris L., A Policy Agenda for EU Smart Growth: The Role of Creative and Cultural Industries, "Policy Studies" 2011, vol. 32(4), s. 365-375.
 9. Damanpour F., Schneider M., Phases of the Adoption of Innovation in Organizations: Effects of Environment, Organization and Top Managers, "British Journal of Management" 2006, vol. 17, s. 215-236.
 10. Damanpour F., Wischnevsky J. D., Research on Innovation in Organizations: Distinguishing Innovation-Generating from Innovation-Adopting Organizations, "Journal of Engineering and Technology Management" 2006, vol. 23, s. 269-291.
 11. Department for Culture, Media and Sport (DCMS), Creative Industries Mapping Document, London 1998.
 12. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (KES), Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE, Bruksela 2013.
 13. Fanea-Ivanovici M., Urban Revitalization in the Creative Economy and the Develop- ment of the Creative Society, "Theoretical and Applied Economics" 2013, vol . 10(587), s. 65-70.
 14. Florida R., Cities and the Creative Class, Routledge, London 2005.
 15. Galanakis K., Innovation Process. Make Sense Using Systems Thinking, "Technovation" 2006, vol. 26, s. 1222-1232.
 16. Granger R. C., Hamilton C., Re-Spatializing the Creative Industries: A Relational Examination of Underground Scenes, and Professional and Organizational Lock-In, "Creative Industries Journal" 2010, vol. 3(1), s. 47-60.
 17. Handke C. W., Surveying Innovation in the Creative Industries, Humboldt-University, Erasmus University, Berlin-Rotterdam 2006.
 18. Hess A., Rothaermel F. T., Ambidexterity & Innovative Performance: The Role of Human Capital & Strategic Alliances, American Academy of Management Conference, Chicago 2009, s. 1-40 .
 19. Hirsch P., Cultural Industries Revisited, "Organizational Science" 2000, vol. 11(3), s. 356-361.
 20. Jaaniste L., Placing the Creative Sector within Innovation: The Full Gamut, "Innovation: Management, Policy & Practice" 2009, vol . 11(2), s. 215-229 .
 21. JawY., Chen Ch., Chen S., Managing Innovation in the Creative Industries - A Cultural Production Innovation Perspective, "Innovation: Management, Policy & Practice" 2012, vol. 14(2), s. 256-275.
 22. Jiang C., Zhao S., Escaping from Impasse: A Paradoxical Logic of Exploration and Exploitation in Chinese New Ventures, American Academy of Management Conference, Chicago 2009, s. 1-34 .
 23. Müller K., Rammer Ch., Trüby J., The Role of Creative Industries in Industrial Innovation, "Innovation: Management, Policy & Practice" 2009, vol. 11(2), s. 148-168.
 24. Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa 2012.
 25. Scott A. J., The Cultural Economy of Cities, Sage Publication, London 2000.
 26. Solomon M. R., Consumer Behavior: Buying, Having and Being, Prentice Hall, Saddleback, N. J. 2003.
 27. Stoneman P., An Introduction to the Definition and Measurement of Soft Innovation, NESTA Publication, London 2007.
 28. Tran Y., Generating Stylistic Innovation: A Process Perspective, "Industry & Innovation" 2010, vol. 17(2), s. 131-161.
 29. Wilson N., Learning to Manage Creativity: An Occupational Hazard for the UK's Creative Industries, "Creative Industries Journal" 2009, vol . 2(2), s . 179-190.
 30. Zhou J., Ren R., Striving for Creativity. Building Positive Contexts in the Workplace, w: The Oxford Handbook of Positive Scholarship, red. K. S. Cameron, G. M. Spreitzer, Oxford-New York 2012, s. 97-109.
 31. Zukauskaite E., Innovation in Cultural Industries: The Role of University Links, "Innovation: Management, Policy & Practice" 2012, vol. 14(3), s. 404-415.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu