BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Ekonomiczna wartość dodana w małych spółkach giełdowych
Economic Added Value in Public Listed Small Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 462-471, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ekonomiczna wartość dodana
Small business, Economic Value Added (EVA)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Coraz częściej w praktyce do pomiaru osiągnięć firmy wykorzystuje się wartość dodaną EVA. Jednym z obszarów zastosowania EVA jest monitorowanie zmian wartości dla akcjonariuszy spółek giełdowych. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, w jakim stopniu spółki notowane na GPW tworzą wartość ekonomiczną dla akcjonariuszy. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w czasie pogorszenia się warunków makroekonomicznych dla przedsiębiorstw, podczas gdy tempo aprecjacji kapitału jest osłabione, a nawet czasami dochodzi do uszczuplenia wartości firm dla właścicieli. Badanie obejmuje analizę małych spółek giełdowych i obejmuje okres od 2011 roku do 2012 roku. Zmiany poziomu EVA zostały skonfrontowane ze zmianami wartości rynkowej spółek oraz ze zmianami zysku netto, który jest księgową miarą dokonań firm.(fragment tekstu)

More and more often used in practice is to measure the achievements of the company economic added value EVA. One of the areas of use of EVA is to monitor changes in the value for the shareholders of public listed companies. The purpose of this article is to examine the extent to which companies listed on the WSE create value for shareholders. This issue is of particular importance during the deterioration of macroeconomic conditions for enterprises, while the rate of appreciation is weakened, and even sometimes reaches even to the depletion of the business owners. The research includes analysis of the industrial company's and covers the period from 2010 to 2011. Economic added value was confronted with the net income, which is a accounting measure efficiency of the business.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cwynar A., Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego, WSIiZ, Rzeszów 2010.
 2. Cwynar A., Cwynar W., Kreacja wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Przegląd Organizacji" 2005 nr 3.
 3. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 4. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 5. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Ekonomiczna Wartość Dodana EVA®. Ranking Spółek Giełdowych 2011, Value Based Advisors (VBA) - Notoria Serwis, Wrocław 2013.
 7. Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce, red. J. Iwin-Garzyńska, Economicus, Szczecin 2009.
 8. Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 9. Jagiełło K., Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników, Zeszyty Naukowe MWSE 2004, z. 6.
 10. Paździor A., Zysk ekonomiczny a wartość rynkowa spółek giełdowych, w: Wartość jako kryterium efektywności, red. T. Dudycz, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
 11. Peplak T., EVA ostrzega przed przewartościowaniem, "Finansista" 2004, nr 3 (48).
 12. Szablewski A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "E-Finanse" 2008, nr 3.
 13. Szewc-Rogalska A., Kreacja wartości przez spółki notowane na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 534, Szczecin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu