BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocki Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Innowacje produktowe na przykładzie rozwiązania dedykowanego do obsługi faktur elektronicznych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 69, s. 223-236, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy
Keyword
Innowacje, Produkt, Dokument elektroniczny, Oczekiwania klientów
Innovations, Product, Electronic document, Customer expectations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nieprzerwane zmiany w warunkach konkurowania, które zachodzą w następstwie postępu cywilizacyjnego, powodują, że najskuteczniejszym źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa i jego sukcesu rynkowego są w dzisiejszych czasach innowacje. W burzliwym otoczeniu stanowią one kluczowy warunek poprawy atrakcyjności oferty rynkowej firmy i jej pozycji konkurencyjnej. W rezultacie, aby utrzymywać odpowiednią konkurencyjność, podmioty gospodarcze są zmuszone do kreowania innowacyjnych produktów, które jednocześnie będą kształtowały oczekiwania klientów i wpisywały się w coraz większe wymagania rynku. Przykładem instytucji realizującej taką strategię jest m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR S.A.), która tym sposobem nie tylko wzmacnia własną konkurencyjność w obszarze usług elektronicznych, ale wywiera również znaczący wpływ na rozwój całej polskiej gospodarki elektronicznej. I chociaż wiele przedsiębiorstw żywi obawy przed wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych, to jednak rosnąca presja w zakresie poprawy rynkowej konkurencyjności i zapewnienia lepszej obsługi klientów sprawia, że cieszą się one coraz poważniejszym zainteresowaniem(fragment tekstu)

At present days the increase in value of the company and its market success are strongly depended on innovations. These innovations are key condition for improving attractiveness of the market offer of the company and its competitive position and also effectively allow to ensure an adequate competitiveness on the market. An example of such an innovative product is the service EDDM, which new features distinguish it against other competitors and create added value for customers. This service provides support for handling and popularizing an electronic invoice exchanged between business partners, which in turn is important change in optimizing the invoicing process, speeding up settlements in the buisness or automatical reading of metadata describing such invoices.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie Obiegu Faktur Kosztowych 2009/2010. Raport, Kolibro Sp. z o.o., 2009/2010;
 2. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992;
 3. E-fakturowanie w Polsce i innych krajach europejskich. Raport Itelli, CRN nr 14/2010;
 4. Kraska M. (red.), Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2008, wyd. 1, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009;
 5. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005;
 6. Oslo Manual, OECD, Eurostat 2005;
 7. Poznańska K., Zachowania strategiczne przedsiębiorstw wobec wyzwań globalizacyjnych [w:] P. Niedzielski, K. Poznańska, B. Matusiak (red.), Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość. SOOIPP Annual 2008, Zeszyty Naukowe nr 25, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009;
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, DzU, nr 212, poz. 1337
 9. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960;
 10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.;
 11. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, DzU 2001, nr 130, poz. 1450;
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2005, nr 8, poz. 60, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu