BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajdel Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Bezrobocie w Łodzi w okresie transformacji (wybrane aspekty)
Unemployment in Łódź in Transformation Period (Selected Aspects)
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2009, t. 79, s. 241-252, tab., bibliogr. 14 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Bezrobocie, Aktywność zawodowa ludności, Bezrobocie strukturalne
Unemployment, Activity rate of population, Structural unemployment
Note
summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Zasadniczym celem opracowania jest zatem poszerzenie znajomości problematyki dotyczącej wybranych aspektów (problemów) bezrobocia w łódzkiej gospodarce w kontekście ilościowym i w pewnym stopniu jakościowym (z uwzględnieniem kwestii bezrobocia, jako przejawu niewykorzystania siły roboczej). Omówione będą m.in. różnorodne zagadnienia związane ze stanem i strukturą bezrobocia. W opracowaniu wykorzystano dane z roczników statystycznych i innych publikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.(fragment tekstu)

The process of socio-economic transformation in Poland generates many changes both of local and national character. In this situation, the role of the Łódź labour market undergoes a constant evolution. This paper concerns the analysis of the selected aspects of unemployment in Łódź. The main goal is to present various problems concerning the condition and the structure of unemployment in Łódź. The report is based on statistical data and informations provided by the Provincial Statistical Office in Łódź and the Provincial Labour Office, as well as by the Central Statistical Office in Warszawa. The data were helpful when analyzing unemployment in Łódź. It should be noted also that a number of different issues connected with the Łódź local labour market are open. Hence, it would seem advisable to continue the research in this field.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego IV kw. 2008, US, Łódź, luty 2009, nr 12.
 2. Bussines Guide Łódź 2008/2009, Wydawnictwo Hamal, Łódź 2008.
 3. Dzięcielska-Machnikowska S., Pięć lat badań nad bezrobociem w Łodzi 1991-1995, Łódź 1997.
 4. Globalizacja polskich metropolii, pod red. A. Kuklińskiego, J. Kołodziejskiego, T. Markowskiego, W. Dziemianowicza, Euroreg, Warszawa 2000.
 5. Krajewski S., Perspektywy restrukturyzacji województwa łódzkiego, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce, ujęcie teoretyczne i praktyczne. Materiały z konferencji, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź 2000.
 6. Kryńska E., Bezrobocie w wielkim mieście. Studium przypadku Łodzi, "Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta", Wrocław 2002, z. 3(44).
 7. Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2006 dla miasta Łodzi, UMŁ, Łódź 2003.
 8. Prognoza ludności Łodzi do roku 2020, [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy aglomeracji łódzkiej, pod. red. W. Michalskiego, RCSS, PTG, Łódź 1999.
 9. Rynek pracy i zasobów ludzkich w Łodzi i regionie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Agencja Zatrudnienia "Randstatd", 15 luty 2007, s. 3-4.
 10. Statystyka Łodzi 2002, US, Łódź 2002.
 11. Statystyka Łodzi 2008, US, Łódź 2006.
 12. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna dużych miast, IBnGR, Warszawa, styczeń 2001.
 13. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2005 rok, Wydział Strategii i Analiz Urzędu Miasta , Łódź, czerwiec 2006.
 14. Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi w 2008 r., US, Łódź, luty 2009.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu