BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowski Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Transfer technologii do najbiedniejszych krajów świata
The Transfer of technology, to The Least Developed Countries
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2009, t. 79, s. 179-202
Studies in Law and Economics
Keyword
Transfer technologii, Ubóstwo, Gospodarka światowa
Technology transfer (TT), Poverty, World economy
Note
summ.
Abstract
Najbiedniejsze kraje świata (LDC) są częścią krajów słabo rozwiniętych, ale znajdują się na o wiele niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Pomimo dość dobrej dynamiki wzrostu gospodarczego krajów LDC w ostatnich latach tzw. luka dochodu , jaka dzieli je zarówno od innych rozwijających się krajów, jak i najwyżej rozwiniętych ciągle rośnie. Jej zmniejszenie wymaga szybszego tempa wzrostu PKB per capita w krajach LDC w stosunku do pozostałych grup krajów. Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego krajów LDC uwarunkowane jest przede wszystkim zwiększeniem efektywności stosowanych zasobów - kapitału i pracy. Dostępne dane statystyczne wyraźnie wskazują na pogarszanie się produktywności siły roboczej w tych krajach. Jednym ze źródeł wzrostu wydajności pracy jest postęp techniczny i organizacyjny. Jednak jego tworzenie i dyfuzja do gospodarki jest w przypadku tej grupy krajów bardzo ograniczona. Wynika to oczywiście z ich niskiego poziomu rozwoju gospodarczego i technologicznego. Pewnym wyjściem z sytuacji jest import postępu technicznego z zagranicy. Przejmując różnymi kanałami technologię z krajów wyżej rozwiniętych, adaptując ją do swoich potrzeb oraz ewentualnie modernizując, kraje te - teoretycznie biorąc - mogłyby istotnie podnieść poziom technologiczny swoich gospodarek i zwiększyć tempo wzrostu produktywności zasobów. Problem polega jednak na tym, że w przypadku krajów LDC efektywne korzystanie z importowanego postępu technicznego jest niezmiernie trudne. Przejawia się to w ograniczeniach w wyborze kanałów transferu technologii i dyfuzji importowanego postępu technicznego do gospodarki. Tym zagadnieniom poświęcone jest niniejsze opracowanie. Na tle teoretycznych rozważań sformułowana jest i potwierdzona empirycznie teza, że w przypadku krajów LDC, w kontekście importu przez nie technologii działa swoistego rodzaju "błędne koło", powodujące niskie tempo podnoszenia poziomu technologicznego ich gospodarek. Istotę istniejących tu zależności stanowi fakt, że niski poziom rozwoju gospodarczego i technologicznego tych krajów ogranicza zakres możliwych kanałów transferu technologii w zasadzie do importu maszyn i urządzeń, a ten kanał transferu - z różnych względów - w przypadku tych krajów jest mało efektywny. Szczegółowa struktura opracowania przedstawia się następująco. W punkcie drugim, przeprowadzone są rozważania pokazujące ograniczenia w wyborze kanałów transferu technologii przez słabo rozwinięte kraje i trudności oraz warianty wychodzenia z zacofania technologicznego. W punkcie trzecim opracowania, na tle dostępnych danych statystycznych pokazana jest wielkość i kanały transferu technologii do krajów LDC. Opracowanie kończy krótkie podsumowanie i wnioski.(fragment tekstu)

The article concerns the transfer of technology to the least developed countries. In the theoretical part, the variants of technological dependency of the given country from abroad are analysed. There are also examined the possibilities of improving the technological level of a given country with the aid of technology import. At the beginning, the main channel of technology transfer must be import of machinery and equipment. To make this channel work effectively many conditions must be fulfiled and this appears to be difficult in case of LDC. The Foreign Direct Investments can contribute positively to increase the efficiency of this technology diffusion channel. In the empirical part of the article the volume and channels of technology transfer to the LDC are analysed. The statistical data corroborate the predominant role of machinery and equipment and marginal role of licences. The import of machinery and equipment, however, does not contribute sufficiently do technological upgrading of the LDC. The foreign investors and the LDC themselves are guilty for this.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. P. Judet, J. Perrin, The transfer of technology in an integrated programme of industrial development, Wiedeń 1971.
 2. J. Monkiewicz, Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej, Warszawa 1981, s. 127-128.
 3. J. Sachs, Studies in political economy of development, Pergamon Press, 1980, s. 181.
 4. E. P. Hawthorne, The transfer of technology, Paryż 1971, s. 148.
 5. D. L. Spencer, A. Woroniak, The transfer technology to developing countries, Nowy Jork 1967, s. 208.
 6. E. P. Phelps, Models of technical Progress and the golden rulet of research, New Haven 1964.
 7. M. Borowy, Ekonomika innowacji i transfer technologii, "Ekonomista"1976, nr 1.
 8. F. Budziński, Rola postępu naukowo-technicznego w rozwoju gospodarczym, Warszawa 1972, s. 128-129.
 9. D . Archibugi, A . Coco, A New indicator of technological capabilities for developed and developing countries, [w:] World Development, 32(4),s. 629-654.
 10. D. Archibugi, A. Coco, Measuring technological capabilities at the country level: A. Survey and menu for choice, Research Policy, 34(2), s. 175-194.
 11. S. Patel, Technological transformation in the Third World: The Historic Process, Ashgate, London 199.
 12. M. Abramovitza, Catching up, forging ahead and falling Behind, w: Journal of Economic History, 46(2), s. 385-406.
 13. M. Roger, Absorptive capability and economic growth: how do countries catch up?, Cambridge Journal of Economics 28, 2004, s. 578 i dalej.
 14. R. Findlay, Relative backwardness, direct foreign investment and the transfer of technology: A simple dynamic model, Quarterly Journal of Economics 1978, vol. 92, s. 1-16.
 15. A. Glass, K. Sagi, International technology transfer and the technologygap, Journal of Development Economics 1998, vol. 55, s. 369-398.
 16. E. Mansfield, Technology and technological change, [w:] J. M. Dunning (red.), Economics analysis an the multinational enterprise, Great Britain, 1974, s. 155.
 17. B. Javorcik, Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages, American Economic Review 94(3), 2004, s. 605-627.
 18. LDC The Least Developed Countries Report 2004, UNCTAD 2004, s. 182.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu