BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Ireneusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Czynny udział podatnika w podatkowym postępowaniu odwoławczym
The Active Part of a Taxpayer in a Tax Appeal Proceedings
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2009, t. 79, s. 105-123
Studies in Law and Economics
Keyword
Prawo podatkowe, Podatki, Opodatkowanie, Podatnik
Tax regulations, Taxes, Taxation, Taxpayer
Note
summ.
Abstract
Obowiązek zapewnienia podatnikowi czynnego udziału w postępowaniu ciąży na organie podatkowym od momentu wszczęcia do jego zakończenia. Tym samym obowiązek ten występuje na każdym etapie postępowania, a wszelkie jego naruszenia prowadzą do uchylenia decyzji w trybie odwoławczym lub będą stanowiły podstawę do wznowienie postępowania. W artykule omówiono następujące zagadnienia: czynny udział podatnika w każdym stadium postępowania odwoławczego, konkretyzacja zasady czynnego udziału strony poprzez prawo do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy, ustawowe przypadki dopuszczające ograniczenie czynnego udziału podatnika w postępowaniu podatkowym.

In the following article the author presented issues concerning the active part of a taxpayer in jurisdictional appeal proceedings. The obligation of insuring a party the active part in the proceedings encumbers tax authority from the moment of its instigation until its completion. In other words the principle of an active part is of tremendous significance for the taxpayer, as it guarantees him participation in shaping the course of the whole tax proceedings including the resolution. All breaching of the abovementioned principle constitute a basis for turning down the decision in an appeal proceedings or a legal disability resulting in resumption of proceedings.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. D. Strzelec, Czynny udział strony w postępowaniu dowodowym - nieprawidłowości w praktyce organów podatkowych, "Prawo i Podatki" 2007, nr 7, s. 26.
 2. J. Borkowski, [w:] J. Borkowski (red.), J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985, s. 74-75.
 3. S. Rozmaryn, O zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1961, nr 12, s. 895.
 4. M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe i egzekucyjne, Warszawa 1998, s. 22.
 5. J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa. Postępowanie podatkowe. Komentarz, Toruń 1998, s. 24; tenże Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu sądowoadministracyjnym, [w:] Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999, s. 352.
 6. W. Chróścielewski, W. Nykiel, Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, Warszawa 2000, s. 26.
 7. A. Hanusz, Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2004, s. 125 i nast.
 8. B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2006, s. 161 i n.
 9. R. Hausner, Rola przepisów w realizacji norm materialnego prawa administracyjnego,[w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, pod.red. Z. Leońskiego, Poznań 1998, s. 24.
 10. A. Mariański, D. Strzelec, Wybrane kwestie kontroli podatkowej w aspekcie praw i obowiązków podatnika, "Prawo i Podatki" 2006, nr 7, s. 26 i n.
 11. A. Mariański, Jak w obecnym stanie prawnym zagwarantować ochronę podatnika, "Prawo i Podatki"2006, nr 11, s. 19 i n.
 12. B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, J. Orłowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2007, s. 23.
 13. M. Masternak, Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2001, nr 2, s. 104-105.
 14. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2007, Wrocław 2007, s. 552.
 15. A. Mariański, Nakaz rozstrzygania na korzyść podatnika - wykładnia prawa, "Monitor Podatkowy" 2003, nr 5, s. 5.
 16. D. Strzelec, Posługiwanie się jako dowodem materiałami zgromadzonymi w innych postępowaniach, "Monitor Podatkowy" 2008, nr 1, s. 22 i n.
 17. M. Karlikowska, Właściwość organów podatkowych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, [w:] Studia nad Ordynacją podatkową, pod red. B. Brzezińskiego, C. Kosikowskiego, Łódź-Toruń 1999 s. 195.
 18. W. Nykiel, M. Sęk, Raport generalny dotyczący ochrony praw podatnika, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2008, nr 2, s. 21 i nast.
 19. I. Nowak, Odwołanie od decyzji organu podatkowego a ochrona praw podatnika, maszynopis rozprawy doktorskiej, Łódź 2008, s. 192.
 20. E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 58.
 21. W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 94.
 22. A. Mariański (red.), D. Strzelec, T. Miłek, S. Kubiak, Podatnik w postępowaniu podatkowym, Warszawa 2006, s. 444 i n.
 23. D. Strzelec, Prawo strony do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego, "Prawo i Podatki" 2008, nr 5, s. 15.
 24. C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2006, s. 715.
 25. Z. Janowicz, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa-Poznań 1978, s. 65.
 26. K. Jandy-Jendrośka, J. Jendrośka: System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, t. III, Wrocław-Kraków-Gdańsk 1978, s. 173.
 27. D. Strzelec, Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym - sposób realizacji, skutki naruszeń, "Vademecum Podatkowo-Księgowe" 2005, nr 8, s. 4.
 28. A. Matan, [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 131.
 29. H. Dzwonkowski (red.): Ordynacja podatkowa. Komentarz 2006, Warszawa 2006, s. 836.
 30. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 89-90.
 31. D. Strzelec, Naruszenie przepisów postępowania przez organy podatkowe, maszynopis rozprawy doktorskiej, Łódź 2008.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu