BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurewicz Marcin (Politechnika Białostocka)
Title
Ustrój prawny izb gospodarczych - propozycje jego usprawnienia
The Lawful Status of Chambers of Commerce - Proposals of Its Rationalization
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2009, t. 79, s. 125-138
Studies in Law and Economics
Keyword
Izby gospodarcze, Wspieranie przedsiębiorczości, Prawo
Chambers of commerce, Entrepreneurship support, Law
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono propozycje modyfikacji ustroju prawnego izb gospodarczych, służące usprawnieniu ich funkcjonowania. Wyrażono ogólny wniosek, iż racjonalizacja ustroju prawnego izb gospodarczych przyczyni się do zwiększenia ich znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości i wspierania polskiego przemysłu, handlu oraz usług. Ponadto, określono konkretne konkluzje, odnoszące się do istniejącego ustroju prawnego izb gospodarczych oraz przedstawiono w tym zakresie sprecyzowane wnioski de lege ferenda.(fragment tekstu)

Decentralization of the public administration means awarding to independent organizations and organs possibility of forming their lawful system in a sphere qualified by the act. Their aims are fixed in the act. The aim of chambers of commerce, as decentralized business organizations, is representing the economic interests of businessmen in their productive, commercial, architectural or service activity, particularly in relation to the public administration and to the external trade. The funds of chambers of commerce (mostly the membership fees and the business earnings) should be convergent with aims and tasks which they realize. It is conducive to employ proper group of experts prepared in a sphere of economic problems, appropriate material resources and information. The staff organs of chambers of commerce should be more specialized in consultative and advisory functions. They should offer specialistic servicing for businessmen, for instance: in schoolings and conferences (relating to: tax law, law of work and social insurance, gaining of public funds). The aims, tasks and functions of chambers of commerce still should be adapted to businessmen's needs. The activity of chambers of commerce is supervised according to a criterion of a legality with an abiding feature of their autosomy. Rationalization of the lawful status of chambers of commerce will contribute to the increase of their importance of support of business development, Polish industry, trade and servicing. The efficiency of an activity of chambers of commerce is expressed in extent of accomplishment their aims, tasks and in securing the realization of businessmen's needs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2000, s. 225-226.
 2. Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2006, s. 95.
 3. J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2003, s. 58-59.
 4. Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2002, s. 56.
 5. L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa 1994, s. 177.
 6. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2002, s. 139-152.
 7. W. Kieżun, Podstawy organizacji i zarządzania, Warszawa 1977, s. 231-233.
 8. E. Knosala, L. Zacharko, A. Matan, Nauka administracji, Kraków 1999, s. 75-77.
 9. J. Łukasiewicz, Zasada organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej, Warszawa 2006, s. 117.
 10. T. Jędrzejewski, Samorząd gospodarczy a współczesne ustawodawstwo polskie, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1994, nr 7-8, s. 23-28.
 11. T. Jędrzejewski, P. Rączka, M. Szalewska, Perspektywy rozwoju samorządu w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 1-2, s. 102-113.
 12. T. Rabska, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 1-2, s. 80-90.
 13. B. Zawadzka, Zasada udziału samorządu w sprawowaniu władzy, Warszawa 1998, s. 203.
 14. E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2001, s. 98.
 15. Krajowa Izba Gospodarcza, Raport z badania warunków dla funkcjonowania firm z sektora MSP, Warszawa 2006, s. 1-3.
 16. Krajowa Izba Gospodarcza, Samorząd Gospodarczy jako partner firm w akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2001, s. 28-33.
 17. A. Kidyba, Ustawa o fundacjach. Prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 1997, s. 70.
 18. H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, Warszawa 2004, s. 110-111.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu