BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siewierska Dorota (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Title
Rozstrzygnięcia sądowe w przedmiocie wniosku oskarżyciela publicznego o zobowiązanie podmiotu z art. 52 k.k. i art. 24 paragraf 5 k.k.s. do zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa (przestępstwa skarbowego) innej osoby
The Judicial Decisions in the Object of the Public Prosecutor's Conclusion about Obligation of the Subject from Article 52 of the Polish Penal Code and Article 24, Paragraph 4 of the Polish Treasury Penal Code to Return of the Property Advantage Achieved with Crime (the Treasury Crime) of Different Person
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2009, t. 79, s. 139-161
Studies in Law and Economics
Keyword
Prawo karne, Skarb Państwa, Samorząd terytorialny
Criminal Law, State Treasury, Local government
Note
summ.
Abstract
Kodeks karny z 1997 roku reguluje w art. 52 instytucję orzekania obowiązku zwrotu przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej w całości lub części na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa popełnionego przez sprawcę działającego w jej imieniu lub interesie. Podobną regulację zawiera również kodeks karny skarbowy z 1999 roku, który w art. 24 paragrafie 5 przewiduje, iż niezależnie od nałożenia odpowiedzialności posiłkowej, sąd zobowiązuje podmiot, który uzyskał korzyść majątkową, do jej zwrotu w całości lub w części na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; nie dotyczy to korzyści majątkowej podlegającej zwrotowi na rzecz innego podmiotu. Aby powyżej wskazane konstrukcje prawne zostały zastosowane w postępowaniu karnym (karnym skarbowym) oskarżyciel publiczny powinien wystąpić ze stosowaną skargą do sądu.(fragment tekstu)

To begin with, I raise the question, that on the sixth of June 1997, the legislator firstly in article 52 introduced to the Polish Penal Code the institution of obligation to repay the property advantage by a physical person, a juristic one or an organizational unit without a legal status, for the benefit of the State Treasury. The aforementioned advantage was achieved by the person in the crime, committed by the delinquent, who acted in behalf of this person name or interest. The similar regulation is contained in the Polish Treasury Penal Code from 1999, where article 24, paragraph 5 provides that independently from putting on auxiliary responsibility, the court will oblige the subject, which achieved property advantage, to return it in the full or in part for the benefit of the State Treasury or the territorial self-government unit; it does not relate to the property advantage subjected to return in full or in part for the benefit of the different subject. In order to usage of the aforementioned jurisprudential constructions from article 52 of the Polish Penal Code and article 24, paragraph 4 of the Polish Treasury Penal Code in action penal proceeding (penal treasury proceeding), the public prosecutor should attach an application in accordance with article 333, paragraph 4 of the Penal Proceeding Code (article 155 paragraph 5 of the Treasury Penal Code) to indictment. In object of this application the court gives decision of the defined content, conditioned by the proceeding's situation. The article under the title "The judicial decisions in the object of the public prosecutor's conclusion about obligation of the subject from article 52 of the Polish Penal Code and article 24, paragraph 4 of the Polish Treasury Penal Code to return of the property advantage achieved with crime (the treasury crime) of different person" presents the matter in detail. This article describes in the first order possible judgments of the court of first instance in the matter. Next, this article refers to the decision of the court of second instance in this range. It is unquestionable, that the judgments of first instance court in the matter of the public prosecutor's conclusion from article 333, paragraph 4 of the Penal Proceeding Code (article 155 paragraph 5 of the Treasury Penal Code) can be subjected to the review by means of appeal and in this case it is liable (amenable) to be inspected by the higher instance in the court of the second instance. The results of this inspection can be different with regard to that who takes revocation centre (lodges an appeal) and what pleadings and appellate conclusions he notified. Their discussion occurred in this article from here. In judicial practice we cannot exclude that, despite validation, the judgment of court including decision about obligation of the subject from article 52 of the Polish Penal Code and the article 24 paragraph 4 of the Polish Treasury Penal Code to return of the property advantage in full or in part for the benefit of the State Treasury (or territorial self-government in Polish Penal Code), will be inconsistent with law. This inconsistency will be detected in legal proceeding initiated as the result of extraordinary remedies at law. Therefore this article discusses also the kinds of judicial judgments which were given just as the result of extraordinary remedies of law. In the article it is necessary to be related to the results on the basis of the decisions referring to the subject who is obliged to return of the property advantage achieved in the crime (the treasury crime) by the delinquent.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. R. A. Stefański, Zwrot korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa skarbowego innej osoby w kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2001, nr 1, s. 43.
 2. W. Daszkiewicz, Zobowiązanie do zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej wskutek przestępstwa popełnionego przez inną osobę. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, z. 16, s. 147.
 3. W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2007, s. 407.
 4. J. Nowikowski, Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, Lublin 2001.
 5. D. Kaczorkiewicz, Pozycja podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej w polskim postępowaniu karnym (art. 52 kodeksu karnego), Toruń 2005, s. 180.
 6. R. A. Stefański, Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa przez inną osobę, Prok. i Pr. 2000, nr 3, s. 128.
 7. J. Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1- 424 k.p.k., T. I, Zakamycze 2006, s. 1170.
 8. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym, Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2008, s. 877.
 9. T. Grzegorczyk, Udział stron i innych uczestników procesu w posiedzeniach sądu w sprawach karnych, [w:] Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007, s. 177-178.
 10. T. Grzegorczyk, Sytuacja prawna podmiotu odpowiedzialnego za zwrot korzyści uzyskanej z przestępstwa innej osoby w procesie karnym. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, z. 1, Warszawa 1997, s. 58.
 11. F. Prusak, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, T. 2, Warszawa 1999, s. 921.
 12. G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J, Gutowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, T. 1 , wyd. 7, Warszawa 2007, s. 297.
 13. Z. Banaszczyk [w:] Z. Banaszczyk, A. Brzozowski, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J. Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, J. Szachułowicz, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911 pod red. prof. J. Pietrzykowskiego, wyd. 5, Warszawa 2008, s. 1273.
 14. A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne, Warszawa 2008, s. 493.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu