BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siwczyk Aneta (Higher School of Labour Safety Management, Katowice, Poland)
Title
A Model of Knowledge Management in the Tertiary Education as Exemplified by a Non-Public Tertiary Education Institution
Model zarządzania wiedzą w szkolnictwie wyższym na przykładzie uczelni niepublicznej
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 75, 137-147, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Szkolnictwo wyższe, Szkoły niepubliczne, Metody zarządzania wiedzą
Knowledge management, Higher education, Private school, Knowledge management methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł jest próbą opracowania modelu zarządzania wiedzą w instytucjach szkolnictwa wyższego. Przeanalizowano trzy modele: model zasobowy, model spirali wiedzy oraz model procesowy. Wśród warunków koniecznych do funkcjonowania tych modeli są współdziałanie, odpowiednia motywacja pracowników do zdobywania, dzielenia się i wykorzystywania wiedzy.(abstrakt oryginalny)

This article is an attempt at developing a model of knowledge management for a tertiary education institution. Three models shall be analysed here: the resource model, the Knowledge Spiral and the process model. Among the necessary conditions for these models to function there are noncompetitive cooperation, suitable motivation of employees to gain, process, share and apply knowledge.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierszewska G.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
  2. Hąbek P., Wolniak R.: Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju w Polsce - ocean stanu obecnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Gliwice 2014, s. 225-238.
  3. Jabłecka J.: Uniwersytet jako organizacja ucząca się, [w:] A. Szuwarzyński (red. nauk.): Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2004.
  4. Kłak M.: Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010.
  5. Łunarski J.: Zarządzanie jakością. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
  6. Potocki A. (red. nauk.): Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
  7. Waddell D., Stewart D.: Knowledge management as perceived by quality practitioners. The TQM Journal, Vol. 20, No. 1, 2008.
  8. Wełyczko L.: Zarządzanie wiedzą w procesie dydaktycznym. Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  9. Wolniak R.: Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie ze standardem Grenelle II. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Gliwice 2014, s. 651-662.
  10. Wolniak R., Biały W.: Blended learning i jego zastosowanie w zakresie poprawy jakości szkoleń. "General and Professional Education Journal", nr 2 2013, s. 32-43.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu