BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolniak Radosław (Silesian University of Technology, Poland)
Title
Relationships Between Selected Lean Management Tools and Innovations
Relacje pomiędzy wybranymi narzędziami lean management a innowacjami
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 75, 157-166, bibliogr. 56 poz.
Keyword
Innowacje, Odchudzone zarządzanie, Innowacyjność
Innovations, Lean management, Innovative character
Note
streszcz., summ.
Abstract
Publikacja koncentruje się na prezentacji analiz w zakresie relacji pomiędzy wybranymi narzędziami lean management a innowacyjnością. Przedstawiono w niej siedem najistotniejszych narzędzi innowacyjności i dokonano analizy wpływu ich zastosowania na poszczególne rodzaje innowacji.(abstrakt oryginalny)

The publication focuses on the presentation of analysis about lean selected lean management tools and innovations. We selected seven main tools of lean management and compare it's effects from various innovations point of view.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beau K., Drew L.: The complete lean enterprise. Value stream mapping, Productivity Press, New York 2004.
 2. Biały W.: Innowacyjne narzędzia do wyznaczania właściwości mechanicznych węgla. "Przegląd Górniczy" nr 6/2013, s. 17-26.
 3. Biały W.: New devices used in determining and assessing mechanical characteristic of coal. 13th SGEM GeoConference on Science and Technologies In Geology, Exploration and Mining, SGEM2013 Conference Proceedings, June 16-22, 2013, Vol. 1, Bułgaria, s. 547-554.
 4. Bicheno J.: The Lean Toolbox. PICSIE Books, 2000.
 5. Burtan A., Wolniak R.: Decission process based on attribute control charts in the automotive industry. "Technická Diagnostyka", nr 1, 2013.
 6. Cholewicka-Goździk K.: Metoda LEAN - doskonalenie procesów i produktów, "Problemy Jakości" 2001.
 7. Czerska J.: Doskonalenie strumienia wartości. Difin, Warszawa 2012.
 8. Czerska J.: Pozwól płynąc swojemu produktowi. Tworzenie ciągłego przepływu. Placet, Warszawa 2012.
 9. Dolcemascolo D.: Improving the extended value stream. Productivity Press, New York 2006.
 10. Duggan K.J.: Creating Mixed model Value Streams. Practical Lean Techniques for Building to Demand. Productivity Press, USA 2003.
 11. Gajdzik B., Sitko J.: An analysis of the causes of complaints about steel sheets in metallurgical product quality management systems. "Metalurgija" 2014 vol. 53, iss. 1, s. 135-138.
 12. Gala B., Wolniak R.: Problems of implementation 5S practices in an industrial company. "Management Systems in Production Engineering", nr 4, 2013, s. 8-14.
 13. Gulati R.: Maintenance and Reliability best practices. Industrial Press, New York 2009.
 14. GUS, Warszawa 2002.
 15. Hobbs H.: Lean Manufacturing Implementation. J. Ross Publishing 2003.
 16. http://www.leanvision.com/pl/smed
 17. Hys K.: Evaluation of public sector workers for assistance Method of Mystery Shopping. Proceedings in: Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013), M. Mokrys, S. Badura, A. Lieskovsky (Ed.), Slovakia, Zilina 2013.
 18. Hys K., Hawrysz L.: (Dis)Advantages of quality management systems in the light of accredited certification bodies in Poland, [w:] Integration in management. E. Skrzypek (Ed.), Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2012, s. 197-209.
 19. Hys K., Hawrysz L.: Corporate Social Responsibility Reporting. "China-USA Business Review", Vol. 11, No. 11, 2012, s. 1515-1524.
 20. Hys K., Hawrysz L.: CSR in Poland as a important foundations of modern societies. "Management Study", Vol. 1, No. 1, 2013, s. 27-33.
 21. Hys K., Hawrysz L.: Semantic differential as an assessment tool of (dis)advantages of QMS in the light of accredited certification in Poland. Chinese Business Review, Vol. 13, No. 1, 2014, s. 42-52.
 22. Hys K.: Semantic profile as a tool for assessment of competence public sector workers. Conference Proceedings in: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013 (MMK 2013). Hradec Králové, The Czech Republic: MAGNANIMITAS. Vol. IV. 2013.
 23. Jagoda-Sobalak D., Knosala R.: Zastosowanie techniki twórczego myślenia de Bono w procesie wdrażania metody SMED na przykładzie praktycznym. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 2, 2011, s. 13-21.
 24. Jonas D., Wormak J.P.: Zobaczyć całość. Mapowanie rozszerzonych strumieni wartości, Lean Enterprise Institute, Warszawa 2002.
 25. Łazicki A.: System zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki lean management i kaizen. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011.
 26. Ligarski M.J.: Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji. Monografia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 27. Ligarski M.J.: Problem identification method in certified quality management systems. "Quality & Quantity", 2012, 46, p. 315-321.
 28. Locher D.: Value Stream Mapping for Lean Development, Taylor & Francis, USA 2008.
 29. Łuczak J., Matuszak-Flejszman A.: Metody i technika zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań 2007.
 30. Luyster T., Shuker T., Tapping D.: Value Stream Management. Eight Steps to Planning, Mapping and Sustaining Lean Improvements, Productivity Press, USA 2002.
 31. Maciejec L.: "Produkcja szczupła". CIO 2/2006, IDG Poland.
 32. Masaaki I.: Kaizen - Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. MT Biznes, Kraków 2007.
 33. Midor K.: An innovative approach to the evaluation of a quality management system in a production enterprise. "Scientific Journals Maritime University of Szczecin", 2013, nr 34, s. 73-79.
 34. Midor K.: Metody zarządzania jakością w systemie WCM, studium przypadku w: Zarządzanie jakością wybranych procesów. Praca zbiorowa pod red. J. Żuchowskiego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, 2010, nr 1, s. 116-136.
 35. Molenda M.: Effectiveness of planning internal audits of the quality system, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie", Szczecin 2012, nr 32, z. 1, s. 48-54.
 36. Molenda M.: Znaczenie wartości organizacyjnych w rozwoju kultury jakości, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie" z. 63a, Politechnika Śląska, Gliwice 2012, s. 201-2019
 37. Oslo, Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 3rd Edition, OECD/Eurostat, Paris 2005.
 38. Pająk E.: Zastosowanie koncepcji lean project podczas działań innowacyjnych. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 2, 2011, s. 51-56.
 39. Quaterman L., Snyder B.: Value stream & process mapping. Enna Product, Canada 2007.
 40. Rother M., Shook J.: Learning to See. Value stream mapping to create value and eliminate muda. Lean Enterprise Institute Brooklin, Massachusetts 1999.
 41. Shimokawa K.: Lean management - narodziny systemu zarządzania. Lean Enterprise Institute, Warszawa 2011.
 42. Sitko J.: Basics of control system material in iron found. "Archive of Foundry Engineering", 2011 vol. 11, iss. 3, s. 189-192.
 43. Skotnicka-Zasadzień B., Biały W.: Analiza możliwości wykorzystania narzędzia Pareto- Lorenza do oceny awaryjności urządzeń górniczych. "Eksploatacja i Niezawodność" 2011 nr 3, s. 51-55.
 44. Szczęśniak B.: Linking EPC models - an alternative approach. "Scientific Journals Maritime University of Szczecin", 34(106), 2013, s. 79-84
 45. Szczęśniak B.: "Koncepcja zastosowania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania tworzenia dokumentów w procesie produkcji taśm blachy w: Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie. Monografia. Red. Witold Biały, Katarzyna Midor. Wydawnictwo PA NOVA, Gliwice 2013, s. 133-151.
 46. Szymańska-Brałkowska M.: Kaizen - metoda zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, [w] Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, [red.] T. Sikora, Wydawnictwo PTTŻ, Kraków 2010, tom 1, s. 603-613.
 47. Thomas J.: President of ean Masters Consulting Group, Inc, USA - materiały informacyjne, 1999.
 48. Webber R.A.: Zasady zarządzana organizacjami. PWE, Warszawa 1996.
 49. Wolniak R, Skotnicka-Zasadzień B.: The use of value stream mapping to introduction of organizational innovation in industry. "Metalurgija" vol. 53 (4), 2014, s. 709-713.
 50. Wolniak R.: Wykorzystanie Kaizen w przedsiębiorstwie produkcyjnym. "Problemy Jakości" nr 3, 2013, s. 27-31.
 51. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzierń B.: Zastosowanie mapowania strumienia wartości w przemyśle, [w:] Systemy wspomagania w Inżynierii Produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie, [red.] W. Biały, K. Midor, 2013, s. 180-190.
 52. Wolniak R.: Effectivency of use of FMEA method in an industrial enterprise. "Technická Diagnostyka", nr 1 2013.
 53. Wolniak R.: Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie ze standardem Grenelle II. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Gliwice 2014, s. 651-662.
 54. Wolniak R.: The use of the MTM method for the analysis of production process. "Technická Diagnostyka", nr 1 2014.
 55. Zasadzień M.: The analysis of work performance ability of maintenance workers as exemplified of an enterprise of automobile industry. "Scientific Journals Maritime University of Szczecin", 24, 2011, p. 119-124.
 56. Zasadzień M.: Using the Pareto diagram and FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) to identify key defects in a product. "Management Systems in Production Engineering", no. 4, 2014, p. 153-156. DOI: DOI 10.12914/MSPE-02-04-2014.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu