BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciak Jolanta (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Górniewicz Grzegorz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Bony i obligacje skarbowe jako instrumenty finansowania deficytu budżetowego w Polsce
Bonds and Treasury Bonds as Financial Instruments of a Budgetary Deficit in Poland
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2010, t. 82, s. 241-266, rys., tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Bony skarbowe, Obligacje skarbowe, Deficyt budżetowy, Dług publiczny
Treasury bill, Treasury bond, Budget deficit, Public debt
Note
summ.
Abstract
W poniższym artykule zostaną omówione kwestie związane z emisją papierów wartościowych jako jednego ze źródeł finansowania deficytu bu-dżetowego, jak również jako źródła finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w Polsce. Celem publikacji jest również przeprowadzenie analizy przychodów i rozchodów z tytułu SPW w badanym okresie, tj. w latach 2000-2010. (fragment tekstu)

For almost twenty years, Poland has permanently suffered from the budgetary deficit. The afore-mentioned deficit is mainly covered by taking public debt. One of the main forms of the occurrence of such liabilities is issuing treasury savings securities. The aim of the paper is to demonstrate the issues related to the issuing of treasury savings securities as well as conducting the analysis related to treasury savings securities in Poland in the first decade of XX century.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, T. 1, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1996.
 2. Borodo A., Polskie prawo finansowe, Toruń: TNOiK, 2005.
 3. Chądzyński M., Inwestorzy zagraniczni stawiają na polski dług, [w:] "Dziennik Gazeta Prawna", nr 166/ 2010.
 4. Ciak J., Deficyt budżetowy - wybór czy konieczność, [w:] "Bank i Kredyt" nr 7/1997.
 5. Ciak J., Emisja obligacji skarbowych jako jedno ze źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce, [w:] Finanse publiczne, pod red. A. Pomorskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 6. Ciak J., Polityka budżetowa, Toruń: TNOiK 2002.
 7. Marchewka-Bartkowiak, K., Organizacja rynku pierwotnego skarbowych papierów wartościowych, [w:] Rynek papierów wartościowych strefy euro, pod redakcją naukową W. Przybylskiej-Kapuścińskiej, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007.
 8. Marchewka - Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Klimek N., Obligacje skarbowe jako instrument finansowania deficytu budżetowego [w:] Wybrane problemy ekonomii, Zeszyty Naukowe nr 190, Prace Katedry Makroekonomii nr 2, Szczecin 1998.
 10. Kolanowska-Kowalska B., Finanse publiczne, [w:] Finanse, praca zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego, Difin, Warszawa 2005.
 11. Luenberger D., G., Teorie inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Raport Roczny. Dług Publiczny 2010, Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2010.
 13. Seroczyński S., Witek M., Instrumenty finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999.
 14. Statman M., Ushman N. L., Bonds verus Stocks: Another Look, [w:] "Journal of Portfolio Management" nr 3/1987.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu