BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romaszewski Artur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Trąbka Wojciech (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Wymagania i standardy związane z przetwarzaniem danych medycznych
Source
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2014, nr 33, s. 71-80, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Dane medyczne, Przetwarzanie danych, Systemy teleinformatyczne, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Regulacje prawne
Medical data, Data processing, Telecommunication systems, Teleinformation systems security, Legal regulations
Note
streszcz.
Abstract
Dane medyczne to dane osobowe, w tym, szczególnie chronione, tzw. dane wrażliwe. Podlegają one specjalnej ochronie prawnej wymuszającej odpowiednie procedury bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono szereg wymogów dotyczących obowiązku stosowania procedur bezpieczeństwa i innych standardów wymaganych dla medycznych systemów teleinformatycznych. Zwrócono uwagę, że większość z tych obowiązków dotyczy również sytuacji przetwarzania danych o stanie zdrowia w zasobach udostępnianych w chmurach obliczeniowych . Przedstawiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych jak również obowiązki związane z wdrożeniem standardów stosowanych w systemach teleinformatycznych na bazie których funkcjonują chmury obliczeniowe. Omówiony system zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowić musi niezbędny element systemów informacyjnych, także tych opartych o model chmury obliczeniowej. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. 2012 poz. 526
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. 2012 poz. 526
  4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
  5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565
  6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926;
Cited by
Show
ISSN
2300-6285
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu