BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmiecik Zbigniew R. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Decyzje administracyjne organów szkół wyższych wydawane w sprawach studenckich
Administrative Decisions Concerning Students Made by the University Authorities
Source
Studia Iuridica Lublinensia, 2010, t. 14, s. 9-22
Keyword
Studenci, Szkolnictwo wyższe, Prawo administracyjne
Students, Higher education, Administrative law
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące decyzji administracyjnych podejmowanych w sprawach studentów, absolwentów uczelni oraz osób ubiegających się o przyjęcie na studia. Przedstawiono zarówno akty zewnętrzne, mające cechy decyzji administracyjnych i podlegające Kodeksowi postępowania administracyjnego, jak i akty wewnętrzne, które nie maja cech decyzji administracyjnych. Omówiono również kwestię ocen egzaminatora, która jest tylko i wyłącznie jego atrybutem.

The paper discusses problems concerning decisions made about college students as well as applicants for admission and graduates by the university/college authorities. The main objective of the paper is to show which of these decisions have the nature of administrative decisions, and which are the so-called internal documents or other kinds of declarations of will or knowledge. This problem is closely connected with the question of procedure in accordance with which the acts of university/college authorities should be passed, and also with the question of appealing against those decisions in the administrative court. The author's conclusions are preceded by the examination of relevant regulations that were in force in the past and are binding now. He also examines the views presented in the doctrine and in judicial decisions, which, it must be emphasized, are highly diversified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Chorąży K., Kmiecik Z.R., Zaświadczenia w rozumieniu k.p.a. a inne akty potwierdzające, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szre-niawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 145-146.
  2. Ochendowski E., Formy działania zakładu, [w:] Studia z zakresu prawa administracyjnego ku czci prof. dra M. Zimmermanna, Warszawa-Poznań 1973, s. 119.
  3. Ochendowski E., Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w szkołach wyższych, [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji, red. K. Podgórski, Katowice 1984, s. 7 i n.
  4. Woś T. [w:] Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 98-99.
Cited by
Show
ISSN
1731-6375
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu