BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimiuk Zbigniew
Title
Mechanizm cyklu koniunkturalnego a "nakręcanie" koniunktury gospodarczej. Doświadczenia lat trzydziestych w XX wieku
The Mechanism of the Economic Cycle and Giving Impetus to Economy. The Experience of 1930s
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 49-110, tab.
Keyword
Roboty publiczne, Interwencjonizm państwa, Inwestycje publiczne, Deflacja, Koniunktura gospodarcza
Public works, Government intervention, Public investment, Deflation, Business trends
Note
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Abstract
Z teoretycznych założeń "nakręcania" koniunktury wynika, że ingerencja państwa ma na celu pobudzenie prywatnej inicjatywy do działalności produkcyjnej, w żadnym zaś wypadku nie może jej hamować. Dlatego też, gdy prywatni przedsiębiorcy rozpoczną inwestowanie, ingerencja państwa na tym odcinku powinna zostać przerwana. Staje się ona wtedy zbyteczna, gdyż osiągnęła zamierzony cel. Jednakże państwo ma do wypełnienia inne (obok gospodarczego) cele. Cele te mogą niejednokrotnie stać ze sobą w kolizji, wzajemnie przeciwstawiać się. Istniejąca bowiem zawsze w państwie hierarchia celów stawia pewne zadania na pierwszym planie i podporządkowuje im pozostałe. W ten sposób potrzeby gospodarcze mogą być usunięte na dalszy plan. (fragment tekstu)

The article analyzes the mechanism of "giving impetus" to economy that was used in the 1930s (the period of the Great Depression). The mechanism was worked out on the level of the theory of economy at the end of the 1920s and the beginning of the 1930s and in a sense was an alternative and a complement for J. M. Keynes' theory. Representatives of the Austrian School played a significant part in working out this conception. In "giving impetus" to economy a great significance was attached not only to public spending financed by the budget deficit, but also to properly carried out monetary policy. In Poland elements of this conception were used in 1936-1939, when "giving impetus" was closely connected with E. Kwiatkowski, the then Minister of State Treasury, and Deputy Prime Minister responsible for economy, and with the major economic project carried out in that time, that is the Central Industrial Region. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. H. Laufenburger, La vie economique en Allemagne, "Revue d'economie politique" 1936, nr 4, s. 1400.
 2. E. Lipiński, Nakręcanie koniunktury, "Ekonomista" 1(1934), s. 49.
 3. A. Amonn, Zur gegenwärtigen Krisenlage und inflationistischen Krisenbekämpfungspolitik, Berlin 1934, s. 1-20.
 4. F. A. Hayek, Gibt es einem Widersinn des Sparens, "Zeitschrift für Nationalökonomie" 1929, s. 387.
 5. R. Kernschalgl, Zur Frage der Finanzierung Staatlicher Investitionstätigkeit, "Weltwirtschaftlichen Archiw" 1936, s. 319
 6. Mittel Staatlicher Konjunkturpolitik, "Weltwirtschaftlichen Archiw" 1934, s. 547.
 7. K. Schiller, Arbeitsbeschaffung und Finanzordung in Deutschland, Berlin 1936, s. 159.
 8. P. Hovel, Grundfragen deutscher Wirtschaftspolitik, Berlin 1935, s. 63-64.
 9. G. Schmolders, Interwentionen am Geldmarkt als Mittel staatlicher Konjunkturpolitik, "Weltwirtschaftlichen Archiw" 1934, s. 547.
 10. A. Amonn, F. Machlup, Führer durch die Krisenpolitik, Wien 1934 (rozdział I)
 11. H. Tenenbaum, Nakręcanie koniunktury, "Polityka Gospodarcza" 1935, nr 2, s. 7 n.
 12. M. A. Heilperin, Likwidacja i aktywizacja, "Ekonomista" 4(1935), s. 60.
 13. J. H. Richter - Altschaeffer, Volkswirtschaftliche Theorie der öffentlichen Investitionen. Eine Untersuchung über die theoretische Stellung der öffentlichen Investitionen in der Dynamik der modernen Verkehrswirtschaft, München - Leipzig 1936, s. 57-70.
 14. J. M. Keynes, A Treatise on Money, London 1930.
 15. E. Lipiński, Kilka aktualnych tematów z polityki koniunktury, "Ekonomista" 2(1935), s. 95
 16. E. R. Walker, Public Works as a Recovery Measure, "Economic Record" 11(1935), s. 198.
 17. A. D. Gayer, Public Works in Prosperity and Depression, New York 1935, s. 370, 384.
 18. J. M. Clark, Cumulative Effects of Changes in Aggregate Spending as illustrated by Public Works, "American Economic Review" 25(1935), s. 14.
 19. R. F. Kahn, The Relation of Home Investment to Unemployment, "Economic Journal" 1931, s. 173.
 20. J. Robinson, Introduction to the Theory of Employment, London 1937, s. 18
 21. M. Mitnitzky, Effet d'une politique de travaux publics sur le mouvement des affaires et l'emploi, "Revue Internationale du Travail" 30(1934), s. 436.
 22. E. Carell, Sozialökonomische Teorie und Konjunkturproblem, Jena 1929, s. 148.
 23. E. Lederer, Zur Morfologie der Krisem. Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, Wien 1928, s. 12.
 24. F. A. Hayek, Preisem und Produktion, Wien 1931 (rozdz. 1)
 25. G. Haberlar, Systematyczna analiza teorii cyklu koniunkturalnego, "Ekonomista" 4(1935).
 26. E. Preiser, Grundzüge der Konjunkturtheorie, Tübingen 1933, s. 44.
 27. E. W a g e m a n n, Zwischenbilanz der Krisenbekampfung, Berlin 1935, s. 23-45.
 28. F. Machlup, Zur Frage der Ankurbelung durch Kreditpolitik, "Zeitschrift für Nationalökonomie" 4(1933), s. 398 i 405.
 29. E. Lipiński, Próba określenia pojęcia elastyczności inwestycji, "Ekonomista"4(1934), s. 76.
 30. M. Tugan - Baranowski, Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England, Jena 1901, rozdział IV i V.
 31. I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX w., Warszawa 1966, s. 303.
 32. J. Ciepielowski, I. Ostrowicka, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1970, Warszawa 1974, s. 367.
 33. M. Drozdowski, Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939, Warszawa 1963, s. 21.
 34. R. i T. Jędruszczakowie, Ostatnie lata II Rzeczypospolitej (1935-1939), Warszawa 1970, s. 180.
 35. E. Kwiatkowski, Kryzys współczesny i zagadnienia odbudowy życia gospodarczego, Warszawa 1935, s. 24.
 36. Z. Knakiewicz, Deflacja polska 1930-35, Warszawa 1967, s. 40-89.
 37. J. Zdziechowski, Mit złotej waluty, Warszawa 1937, s. 61-140.
 38. M. Kalecki, Prace z teorii koniunktury 1933-1939, Warszawa 1962, s. 50
 39. M. Kalecki, Nakręcanie koniunktury światowej, "Polska Gospodarcza" 1933, z. 45, s. 1113
 40. M. Kalecki, Koniunktura a dobrobyt, "Polska Gospodarcza" 1934, z. 5, s. 1531
 41. M. Kalecki, Losy eksperymentów, "Polska Gospodarcza" 1934, z. 21
 42. M. Kalecki, Koniunktura a zbrojenia, "Polska Gospodarcza" 1935, z. 22, s. 701
 43. M. Kalecki, Mechanizm poprawy koniunktury, Warszawa 1936, s. 14.
 44. Lipiński, Kilka aktualnych tematów z polityki koniunktury, s. 49-50
 45. W. Sierpiński, Teoria koniunktury E. Lipińskiego, "Ekonomista" 1969, nr 2, s. 383-407
 46. E. Kwiatkowski, Przemówienie na czwartym posiedzeniu Sejmu RP dnia 5,6 grudnia 1935 r., Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu, Warszawa 1928-1939, s. 4.
 47. M. Drozdowski, Społeczeństwo, państwo, politycy II Rzeczpospolitej, Kraków 1972, s. 216.
 48. E. Kwiatkowski, Dysproporcje, rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Kraków 1932, s. 258.
 49. E. Kwiatkowski, Przemówienie z dn. 10 VI 1936 r. na Komisji Specjalnej Sejmu, "Polska Gospodarcza" 13 VI 1936, s. 661.
 50. Drozdowski, Polityka gospodarcza rządu polskiego w latach 1936-1939, s. 68.
 51. Archiwum MSZ (AMSZ), Departament Polityczny, Rada Ekonomiczna, t. 2147. Pismo konsulatu w Amsterdamie z 17 października 1936 r.
 52. M. Drozdowski, Uwagi o polityce walutowo-pieniężnej rządu polskiego w l. 1936-1939, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 23(1966), s. 163.
 53. E. Kwiatkowski, 29 posiedzenie Sejmu RP dn. 1 XII 1936, Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu, Warszawa 1928-1939, s. 22.
 54. J. Ciepielowski, I. Ostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza XIX i XX w., Warszawa 1970, s. 425.
 55. J. Góski, W. Sierpiński, Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, Warszawa 1972, s. 344-349.
 56. E. Kwiatkowski, Polska gospodarcza w roku 1928, Lwów 1928, s. 17.
 57. Z. Landau, Polityka tzw. nakręcania koniunktury w Polsce w okresie 1936-1939, w: Najnowsze dzieje Polski, t. II, Warszawa 1959, s. 91.
 58. M. Drozdowski, Przesłanki ewolucji polityki gospodarczej rządu polskiego lat 1936-1939, "Kwartalnik Historyczny" 1961, nr 2, s. 352.
 59. J. Kożuchowski, Przebudowa gospodarcza Polski, Warszawa 1938, s. 48.
 60. Z. Karpiński, Bank Polski (1924-1939), Warszawa 1958, s. 89.
 61. Z. Landau, Jeszcze raz w sprawie polityki gospodarczej rządu polskiego w latach 1936-39, w: Najnowsze dzieje Polski, t. IV, Warszawa 1961, s. 243.
 62. J. Popkiewicz, F. Ryszka, Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej 1922-1939, Opole 1959, s. 362.
 63. M. Drozdowski, W sprawie polityki gospodarczej rządu polskiego w latach1936-1939, w: Najnowsze dzieje Polski, T. III, Warszawa 1960, s. 265.
 64. M. Drozdowski, Polityka gospodarcza E. Kwiatkowskiego w latach 1938-1939 [referat], w: Historia gospodarcza Polski. VIII Powszechny zjazd historyków polskich w Krakowie14-17 IX 1958, Warszawa 1960, s. 422-425.
 65. Z. Szempliński, Inwestycje a koniunktura, "Polska Gospodarcza" 5 VIII 1939, s. 1123.
 66. M. Drozdowski, Geneza i rozwój COP, w: Najnowsze dzieje Polski, t. II, Warszawa 1959, s. 71.
 67. J. Wiśniewski, Wskaźnik produkcji przemysłowej, "Polska Gospodarcza" 1938, nr 35.
 68. M. Drozdowski, Polityka gospodarcza Polski w latach 1936-1939, "Kwartalnik Historyczny" 1961, nr 3, s. 352-353.
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu