BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Witold (BRE Bank), Sztaudynger Jan Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wzrost gospodarczy a optymalne zróżnicowanie dochodów w USA i Szwecji
Economic Growth and the Optimal Inequality of Income in the US and Sweden
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2008, vol. 11, nr 1, s. 259-271, rys.
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Wzrost gospodarczy, Rozkład dochodów, Nierówności płacowe, Porównania międzynarodowe
Economic growth, Income distribution, Wage disparities, International comparisons
Note
summ.
Country
Szwecja, Stany Zjednoczone Ameryki
Sweden, United States of America (USA)
Abstract
Będziemy weryfikować hipotezę, że kapitał społeczny, obok klasycznych czynników: kapitału fizycznego i kapitału ludzkiego, jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Na zasób kapitału społecznego składa się wiele zjawisk społecznych i ekonomicznych, takich jak poziom zaufania międzyludzkiego i zaufania do instytucji, stopień zróżnicowania dochodów, poziom przestępczości, dostępność edukacji, czy też poczucie przynależności do wspólnoty. Dla autorów interesujący jest zwłaszcza wpływ na wzrost gospodarczy jednego z wymienionych reprezentantów kapitału społecznego - zróżnicowania dochodów. Prowadzone badania obejmują liczną grupę krajów. W niniejszym artykule porównane zostaną wstępne wyniki badań dla dwóch krajów, w których zróżnicowanie dochodów jest jednym z najwyższych (Stany Zjednoczone) oraz jednym z najniższych (Szwecja) wśród krajów rozwiniętych. W badaniach wykorzystujemy ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, do którego, w sposób nieliniowy, wprowadzamy syntetyczny miernik zróżnicowania dochodów. Istnieją dwa pozornie przeciwstawne poglądy o kierunku wpływu zróżnicowania dochodów na wzrost gospodarczy. Jeden z poglądów to opinia o pozytywnym wpływie zróżnicowania, z drugiego natomiast wynika, iż wraz ze wzrostem różnicy w zarobkach pracowników, gospodarka rozwija się coraz wolniej. Uzyskanie statystycznie istotnych ocen modelu, do którego wprowadzono zróżnicowanie dochodów w sposób nieliniowy, umożliwia, jak sądzimy, pogodzenie obydwu nurtów. Sądzimy, iż przy niedostatecznym zróżnicowaniu dochodów, jego zwiększenie będzie, poprzez zwiększoną wydajność pracy, przyspieszało gospodarkę. Natomiast dalsze zwiększanie zróżnicowania dochodów, w sytuacji, gdy jest ono już dostatecznie wysokie, przyniesie odwrotny efekt, czyli spowolni gospodarkę. Stawiamy następujące hipotezy:
1) zróżnicowanie dochodów ma istotny wpływ na wzrost gospodarczy;
2) istnieje optymalne zróżnicowanie dochodów związane zarówno z efektywnością ekonomiczną, jak i sprawiedliwością społeczną, a odchylenie od tej wartości będzie przynosiło wymierne straty ekonomiczne;
3) optymalne zróżnicowanie dochodów różni się w poszczególnych krajach. (fragment tekstu)

Inequality of incomes is one of the significant factors forming the social capital. Two views dominate among economists dealing with the influence of inequality of income on economic growth. On the one hand, a too low inequality of income does not motivate people to increase the labour productivity. A low inequality of income might result from an extended social care system and overloading GDP with social transfers. A good example of it may be a situation when the unemployee refuses to accept a job offer and prefers the unemployment benefit rather to a slightly higher salary. Moreover, a lack of incentives for the employee who fails to acknowledge the economic sense of increasing the productivity of his work might lead to the slower growth of economy. On the other hand, a contrary view suggests that an increase of the inequality of income has a negative impact on the economy. The accumulation of wealth by a small number of citizens raises doubts about good use of that wealth for investments necessary for the growth of the economy. An excessive inequality of income is confronted with disapproval of the significant part of society and regarded as unfair and unjustified. It may also increase the crime level and decrease the trust and, more generally, lead to the weakening of social capital. The arguments above lead to a hypothesis that the influence of the inequality of income on the growth of the economy has a non-linear character. We confirmed this hypothesis in growth models of the US and Swedish economies. We assess the historically optimal inequality of income measured by the Gini coefficient at 46% and 24% for the US and Sweden respectively. The optimal inequality of income in Poland was assessed previously at 29%. The dissimilarities may result from the cultural differences, educational level differences, ethnic differences and differences in diligence. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. P. Kumor, J.J. Sztaudynger, Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce - analiza ekonometryczna, "Ekonomista" 2007, nr 1, s. 45-59.
 2. J.J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, WN PWN, Warszawa 2005, s. 15.
 3. R.M. Solow, Teoria kapitału i stopy przychodu, PWN, Warszawa 1967, s. 45.
 4. C. Sirianni, L. Friedland (red.), Social Capital and Civic Innovation: Learning and Capacity Building from the 1960s to the 1990s, referat na American Sociological Association Annual Meetings, August 20, Washington D.C. 1995. www.cpn.org./cpn/sections/new_citizenship/theory/socialcapital_civicinnov.html#community
 5. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 222, 224.
 6. E. Gracia, Kryzys argentyński w świetle nauki społecznej Kościoła, "Społeczeństwo" 2002, nr 2, s. 189-201.
 7. http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20699070~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html (20.10.2006).
 8. F. H.G. Ferreira, Inequality and Economic Performance. A Brief Overview to Theories of Growth and Distribution, 1999, s. 8, www.worldbank.org/poverty/inequal/econ/index.htm.
 9. T. Persson, G. Tabellini, Is Inequality Harmful for Growth?, "American Economic Review" 1994, No. 3, s. 602-604.
 10. O. Morrissey, J. Mbabazi, C. Milner, Inequality, Trade, Liberalization and Growth, 5-ta konferencja Centre for the Study of Globalization and Regionalization, Nottingham 2002, s. 5-7, 17.
 11. R.J. Barro, Inequality and Growth in a Panel of Countries, Harvard University, September 1999, s. 41-42. www.economics.harvard.edu/faculty/barro/papers/p_inequalitygrw.pdf
 12. D. Dollar, A. Kraay, Growth is Good for Poor, "Journal of Economic Growth" 2002, No. 7, s. 195-225.
 13. G.A. Cornia, J. Court, Inequality, Growth and Poverty in the Era of Liberalization and Globalization, The United Nations University WIDER, Helsinki 2001, http://www.wider.unu.edu/publications/pb4.pdf
 14. J.J. Sztaudynger, Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 76-77.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2601
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu