BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowcuń Anna, Sutowicz Mateusz
Title
Grecja - kraj zbyt duży, by upaść? Analiza sytuacji finansów publicznych krajów PIIGS oraz jej konsekwencje dla rynku walutowego
Greece - a Country That is Too Big to Collapse? An Analysis of the Situation of Public Finances in the PIIGS Countries and of its Effect on the Monetary Market
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 111-130, rys.
Keyword
Obligacje, Deficyt budżetowy, Kurs walutowy, Ryzyko, Dług publiczny
Bonds, Budget deficit, Exchange rates, Risk, Public debt
Note
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Country
Grecja
Greece
Abstract
Scenariuszy rozwoju sytuacji dla Grecji i pozostałych krajów jest kilka; wariant optymistyczny natomiast jeden. Zakładając, że otrzymany pakiet pomocowy jest wystarczający, a Grecja dzięki temu finansowemu zabezpieczeniu kupiła sobie czas na wprowadzenie skutecznych reform, to wtedy jest szansa na odwrócenie się sytuacji na parze EUR/USD i zawężeniu premii na rynkach długu. Zdecydowanie więcej jest scenariuszy pesymistycznych. Szczęśliwie ich liczba znacznie się zmniejszyła tuż po otrzymaniu pakietu pomocowego. W przeciwnym razie spadek notowań dla EUR/USD byłby w dalszym ciągu bardzo gwałtowny, podobnie jak i odpływ kapitałów z rynków wschodzących (emerging markets). Obecnie wiele zależeć będzie od tego, czy rynek uwierzy w możliwość poprawy sytuacji, co skutkować będzie jego uspokojeniem, lub też nie. Należy pamiętać, iż tak gwałtowne wahania w oprocentowaniu obligacji są jak zamknięty krąg, gdyż może zdarzyć się sytuacja, że Grecja nie będzie w stanie obsłużyć papierów o tak wysokim oprocentowaniu. Spowodowany znacznym odchyleniem gwałtowny wzrost kosztów ich obsługi, w konsekwencji doprowadzi jedynie do odroczonej w czasie upadłości. Otwarte pozostaje pytanie o problem grożącej restrukturyzacji greckiego długu. Może ona w konsekwencji wywołać podobną konieczność na przykład dla Portugalii. Wtedy wejście Międzynarodowego Funduszu Walutowego do kolejnych krajów byłoby jeszcze bardziej prawdopodobne. (fragment tekstu)

The aim of the present article is to present the convergence criteria contained in the Treaty of Maastricht and the degree to which it has been actually observed by the countries belonging to the Euro zone in the last two decades. Also, it tries to give an answer to the question concerning the rapid moves on the monetary market (with the indication to the EUR/USD ratio) in the context of the discussed problems of excessive debts incurred by the south European countries. In their analysis the authors pay special attention to Greece.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Finanse, red. J. Ostaszewski, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin 2008, s. 152.
  2. R. Skarzyński, Polityka budżetowa w krajach kapitalistycznych, Warszawa 1987, s. 12.
  3. M. Markiewicz, J. Siwińska, Wydatki sztywne budżetu państwa. Studia i analizy, Warszawa: CeDeWu 2003, s. 6.
  4. E. Łon, Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro?, Poznań: Akademia Ekonomiczna 2007, s. 7.
  5. G. Tchorek, Konwergencja nominalna a integracja rynków finansowych Hiszpanii, Portugalii i Grecji na drodze do strefy euro, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2009, s. 3.
  6. P. Wiśniewski, Kryzys w strefie euro, "Infos" 2010, nr 7(77).
  7. Sytuacja gospodarcza w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Estonii, na Litwie i Łotwie oraz w Polsce - skutki kryzysu, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2010, s. 1-3.
  8. K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007, s. 13.
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu