BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ewaluacja w działalności jednostki samorządu terytorialnego
Evaluation in Activity of Local Government Units
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 470-477, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Keyword
Budżetowanie, Efektywność, Ewaluacja, Zarządzanie publiczne
Budgeting, Effectiveness, Evaluation, Public governance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie rozwiązań pozwalających na doskonalenie działalności prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego. Doskonalenie działalności powinno następować na zasadzie sprzężenia zwrotnego eliminującego skutki negatywnych decyzji podjętych w przeszłości w celu eliminacji błędów na przyszłość. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły procedurę budżetowania zadaniowego, elementem wspierającym doskonalenie jest efektywnie wdrożona ewaluacja. Autor proponuje modelowe wdrożenie ewaluacji, jako wieloetapowej metody poprawy efektywności działania. Warunkiem przeprowadzenia skutecznej ewaluacji jest zapewnienie szczegółowej informacji pochodzącej z sytemu rachunkowości. Ewaluacja powinna być przeprowadzana z dużą częstotliwością w celu szybkiej korekty.(abstrakt oryginalny)

The following article is aimed to identify solutions to improve the activity by local government units . Limited budgets for ongoing operations should be spent in the most efficient way. Improvement activities should take place on the basis of feedback to eliminate the effects of negative decisions in the past in order to eliminate errors in the future. In the case of local government units that have implemented performance budgeting procedure the implemented evaluation is an element supporting the improvement. The author proposes a model to implement the evaluation as a multi-step methods to improve efficiency. The subject to an effective evaluation is to provide detailed information derived from the accounting system especially internal management reporting. The evaluation should be performed at a high frequency in order to prompt the correction of improperly adopted efficiency measures and other factors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Albiński P. (red.), 2012, Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  2. Haber E. Szałaj M., 2009, Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych PARP, Warszawa.
  3. Kelly J.M., Rivenbark W.C., 2003, Performance Budgeting for State and Local Government, M.E. Sharpe, Armonk, NY.
  4. Misiąg W., 2007, Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego, [w:] A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, J. Głuchowski (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin.
  5. Olejniczak K., 2008, Ewaluacja jako proces badawczy, [w:] K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  6. Owsiak S., 2002, Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa.
  7. Probst A., 2007, Performance Measurement & Performance Based Budgeting (PBB), Financial Management Series, no. 8, University of Wisconsin-Extension, Madison.
  8. Słodowa-Hełpa M., 2011, Dylematy związane z wdrażaniem budżetu zadaniowego do realizacji funkcji państwa dotyczącej kształtowania rozwoju regionalnego, [w:] A. Siedlecka (red.), Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
  9. Strąk T., 2012, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
  10. Turowski B., Zawicki M., 2007, Funkcje, metody i narzędzia ewaluacji, [w:] S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.43
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu