BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balicka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Benchmarking a konkurencyjność przedsiębiorstwa
Benchmarking vs. Competitiveness of an Enterprise
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 13-30, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Keyword
Benchmarking, Konkurencyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Benchmarking, Competitiveness, Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji zastosowania benchmarkingu jako narzędzia pozwalającego na wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa względem innych podmiotów. W opracowaniu zaprezentowano istotę benchmarkingu, omówiono pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zaprezentowano czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa jako bazę do tworzenia zakresu porównań. Przedstawiono również sposób zastosowania benchmarkingu w przedsiębiorstwie i korzyści, jakie mogą z tego wynikać. Benchmarking jako jedno z nielicznych narzędzi może być nie tylko stosowany w celu określenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w danym momencie, ale także, dzięki jego elastyczności i systematyczności stosowania, może być podstawą podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, szczególnie w długim okresie.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the concept of the use of benchmarking as a tool to increase the company's competitiveness in relation to other entities. The paper presents the essence of benchmarking. It discusses the concept of competitiveness and presents the factors of competitiveness of an enterprise as a base to create a range of comparisons. It also demonstrates the use of benchmarking in an enterprise and the benefits that may result from this fact. Benchmarking as one of few tools can be used not only to determine the competitive position of a company in a given moment, but thanks to its flexibility and regularity of use, it can also be the basis for the increase of the competitiveness of enterprises, especially in the long term.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H., 2002, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Adamkiewicz-Drwiłło H., 2006, Dostosowywanie się do zmiennego otoczenia determinantem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] B. Grzybowska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 3. Andersen B., 1995, Benchmarking, [w:] A. Rolstadås (red.), Performance Management: A Business Process Benchmarking Approach, Chapman and Hall, London.
 4. Biesaga-Słomczewska J., 2006, Wyznaczniki nowej roli menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, [w:] M. Juchniewicz (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 5. Black S., 2003, Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Boćko B., 2005, Konkurencyjność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 7. Bogan C.E., English M.J., 2006, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 8. Burnewicz J., 1993, Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. Camp R.C., 1995, Le benchmarking. Pour atteindre l'excellence et depasser vos concurrents, Les Editions d'Organisation, Paris.
 10. Czyż-Gwiazda E., 2006, Benchmarking Benchmark Index, czyli jak porównywać się z najlepszymi, Centrum Benchmarkingu Polska, Katowice.
 11. Flak O., 2008, Teoretyczny model konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw. Podstawowe wyznaczniki, M. Cisek (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 12. Godziszewski B., 1999, Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
 13. Golej R., 2011, Benchmarking klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, [w:] T. Pokusa, J. Żurawska (red.), Klastry - badania warunków funkcjonowania i możliwości rozwoju w województwie opolskim. Benchmarking i podsumowanie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
 14. Gorynia M., 2002, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 15. Karlöf B., Östblom S., 1995, Benchmarking - równaj do najlepszych, Zarządzanie i Finanse - Józef Śnieciński, Warszawa.
 16. Kisperska-Moroń D., 2000, Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 17. Kochański T., Kurek S.T., 2003, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 18. Kowalak R., 2009, Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Kuczewska J., 2007, Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 20. Ładysz I., 2009, Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce: na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego, CeDeWu, Warszawa.
 21. Mazur-Wierzbicka E., 2007, Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 22. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004, Aspekty konkurencyjności gospodarki. Materiał przygotowany na konferencję w ramach prac nad NPR na lata 2007-2013, Lublin, 20.09.2004 r., Warszawa.
 23. Nazarko J., Kuźmicz K., Szubzda E., Urban J., 2008, Ogólna koncepcja benchmarkingu i jego stosowalność w szkolnictwie wyższym, [w:] J. Woźnicki (red.), Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa.
 24. Olczyk M., 2008, Konkurencyjność. Teoria i praktyka: na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 25. Pabian A., 2007, Marketing jako narzędzie walki konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego, [w:] K. Kowalska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 26. Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 27. Stankiewicz M.J., 2003, Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw XXI wieku a szanse konkurencyjne polskich przedsiębiorstw, [w:] R. Rutka (red.), Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 28. Staszczak D.E., 2006, Ceny w warunkach globalizacji, [w:] M. Juchniewicz (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 29. Tittenbrun J., 1995, Ekonomiczny sens prywatyzacji: Spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 30. Tubielewicz A., 2004, Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa.
 31. Węgrzyn A., 2000, Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kluczbork-Wrocław.
 32. Zairi M., 1996, Effective Benchmarking. Learning from the Best, Chapman and Hall, London.
 33. Zalewski R.I., 2002, Rola jakości w budowie konkurencyjności firmy, [w:] E. Skawińska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 34. Ziębicki B., 2007, Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu