BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Title
Informacja w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie wymagań koncepcji TQM
The Information in Shaping of Competitive Superiority on Basis of TQM Requirement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 27-35, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Zarządzanie przez jakość
Competitive advantage, Total Quality Management (TQM)
Note
summ.
Abstract
W świecie charakteryzującym się narastającą konkurencja informacja, możliwość jej pozyskania oraz właściwe wykorzystanie są podstawą funkcjonowania organizacji. Umiejętność zdobycia oraz przetworzenia informacji, szczególnie zapewniających zrealizowanie istotnych potrzeb klientów, decyduje o pozycji organizacji na konkurencyjnym rynku. Coraz bardziej wymagające biznesowe warunki funkcjonowania, a także coraz ostrzejsze stawiane przez klientów kryteria oceny przedsiębiorstw wraz z specyficznymi czynnikami determinującymi ich działalność wymagają wprowadzania zmian w procesach zarządzania, sięgania po koncepcje kompleksowe ujmujące również tzw. miękkie kryteria zarządzania. Do takich koncepcji należy Total Quality Management, będąca nowym spojrzeniem na możliwość zrealizowania coraz bardziej rozbudowanych potrzeb klientów1. Wymagają równocześnie jednoznacznego określenia czynników determinujących skuteczność oraz efektywność podejmowanych działań. Wskazuje to na potrzebę poszukiwania czynników przewagi nad konkurentami, często decydujących o możliwości utrzymania się na rynku.(fragment tekstu)

One of essential conditions of competitive obtainment of superiority is gaining over information permitting to show the superiority of enterprise on rivals. The lack of information be treated as essential restriction, decisive about effectiveness negatively functioning organization. The utilization of conception in work was showed on possibility the TQM in formation the competitive superiority. In the work was showed the utilization possibility of principles the TQM, assurance aim of competitive superiority.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamik A.: Przymus budowy przewagi konkurencyjnej jako wymóg nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, w: J. Jeżak (red.): Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Łódź 2003.
 2. Brojak-Trzeskowska M.: Informacja jako czynnik kreujący konkurencyjność jednostek, w: J. Engelhard (red.): Współczesne przedsiębiorstwo, CeDeWu, Warszawa 2009.
 3. Górny A.: Doskonalenie w procesie zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie nr 47, Poznań 2007
 4. Grajewski P.: Procesy jako element kształtujący przewagę konkurencyjną organizacji, w: J. Stankiewicz (red.): Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004.
 5. Grudowski P.: Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania, AJG, Bydgoszcz 2003.
 6. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005.
 7. Kowalczyk J., Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość ISO 9001 - TQM, CeDeWu, Warszawa 2005.
 8. Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A.: Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Lisiecka K.: Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice, 2002.
 10. Obłój K.: Strategie organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 11. Radziszewska A.: Total Quality Management jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: J. Stankiewicz (red.): Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
 12. Stankiewicz M.S.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TONiK, Toruń 2002.
 13. Szołtysek K.: Koncepcja Total Quality Management, w: W. Łodyński, K. Szołtysek: Zarządzanie jakością, cz. 1: Systemy jakości w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 14. Sztukiel M.: Budowanie przewagi konkurencyjnej jako element długofalowej strategii działania, w: M. Fertsch, S. Trzcieliński (red.): Problematyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznań 2003.
 15. Tokarski S., Lubimow J.: Przewaga konkurencyjna jako wymóg nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem globalnym, w: J. Stankiewicz (red.): Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu