BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Švirkova Adriana
Title
Bioetika v súčasnom diskurze. (Problém umelého oplodnenia)
Present Discourse in Bioethics. (The Problem of Artificial Insemination)
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 9-15, bibliogr. 9 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Bioetyka, Moralność, Płodność, Wartości i normy etyczne
Bioethics, Morality, Fertility, Value and ethical norms
Abstract
V tomto príspevku sa zamýšľam nad problematikou umelého oplodnenia, ktoré je jedným z mála problémov, ktoré sú uspokojivo riešené na poli bioetiky. Spolu s ostatnými problémami, ktoré priniesli objavy biológie a technológie sa stávajú zaujímavým nie len pre vedu, ale aj etiku a samozrejme filozofiu, pretože prinášajú zaujímavý diskurz, predovšetkým ( a ako inak) o človeku. A práve človek je tým rozhodujúcim činiteľom v konaní, ktorý má napokon dopad aj na celé ľudstvo a jeho budúcnosť, pretože volí a rozhoduje. (fragment tekstu)

Every cultural era is specified by diverse questions and various problems which it´s destined to face and cope with. In last decades there are beginig to appear questions which portray the developement of scientific disciplines, concerning life and man himself. In 20-th century we have witnessed several revolutions. Besides the revolution in electronics and computer technique, the terapeutical and biological revolution has particularly influenced our lives. The discoveries of biology came before we could prepare our minds for it. We are necessariled to reflect a new arosed problems, revalued and interest in a new opportunities. It must to be opened philosophic - ethical dialogue because on the one side the medicine and biology and another relationship labour are fascinating with their discouveries, but on the second side they draw dilem and fear about their impact onthe future of the human race. Whether bioetics can handle moral problems, which was brought to us biology - time will tell.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bilasová, V., Žemberová, V.(2005): Z prienikov filozofie, etiky a literatúry. Prešov, AFPUP.
  2. Fábry,B. (2007): Človek a osoba v práve a bioetike. In: Filozofia,r.62, č.3, s.216-222.
  3. Jemelka, P. (2007): Bioetika jako disciplína. In: Filozofia, r.62, č.3, s.186-190.
  4. Lipovetsky, G. (1999): Soumrak povinnosti. Bezbolestná etika nových demokratických časů. Praha, Prostor.
  5. Kišš, I.(2006): Sociálna etika.Bratislava,UK.
  6. Kořenek, J. (2004): Lekářska etika.Praha, Triton.
  7. Novosád,F. (2004): Hodina filozofie. Bratislava, IRIS.
  8. Petrů, M. (2005): Možnosti transgrese. Je třeba vylepšovat člověka? Praha, Triton.
  9. Ślipko, T. (1998): Hranice života. Dilemy súčasnej bioetiky. Bratislava, ed. C&S.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu