BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomczyk Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza podejść do zarządzania wartością klienta - próba systematyzacji
The Analysis of Approaches to the Customer Lifetime Value Management - Systematization Attempt
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 127-139, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Keyword
Zarządzanie wartością, Klient, Wartość klienta
Value management, Customer, Customer value
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono systematyzację podejść do zarządzania wartością klienta. Jako kryterium wykorzystano formę występowania w nich determinant wartości klienta. Wyróżniono podejście proste, cechujące się pośrednim występowaniem determinant, oraz podejście złożone, w którym są one ujęte wprost i mają bezpośredni wpływ na tworzenie i realizację strategii marketingowej. Przedstawiono argumenty za większą użytecznością drugiego podejścia.(abstrakt oryginalny)

The study deals with the systematization of approaches to the customer lifetime value. The form of appearance of the customer lifetime value drivers in these approaches is used as a criterion. A simple approach is characterized by the drivers' indirect appearance, and in complex approach they are directly presented and have a direct impact on the creation and realization of the marketing strategy. Arguments for greater usefulness of the second approach are stated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. V. Kumar, Zarządzanie wartością klienta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 2. T. Doligalski, Wartość a rentowność klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010, s. 73-78; www.doligalski.net/pomiar-wartosci-klienta/ (16.03.2011).
 3. V. Kumar, G. Morris, Measuring and Maximizing Customer Equity: a Critical Analysis, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2007, No. 35, s. 157-171.
 4. B. Dobiegała-Korona, Budowa kapitału klienta, w: Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008, s. 264.
 5. S. Gupta, D. Lehmann, J. Stuart, Valuing Customers, "Journal of Marketing Research", 2004, February, s. 7-18.
 6. S. Gupta, D. Lehmann; Customers as Assets, "Journal of Interactive Marketing", Winter 2003, No. 17, s. 1.
 7. P. Berger, N. Nasr, Customer Lifetime Value: Marketing Models and Applications, "Journal of Interactive Marketing" 1998, Winter, No. 12, s. 17-30.
 8. R. Blattberg, G. Getz i J. Thomas, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa 2004.
 9. R.T. Rust, K.N. Lemon, V.A. Zeithaml, Return on Marketing: Using Customer Equity to Focus Marketing Strategy, "Journal of Marketing" 2004, January, No. 68, s. 109-127.
 10. R.T. Rust, V.A. Zeithaml, K.N. Lemon, Driving Customer Equity, The Free Press, New York 2000.
 11. R. Venkatesan, V. Kumar, A Customer Lifetime Value: Framework for Customer Selection and Resource Allocation Strategy, "Journal of Marketing", October 2004, 68, s. 106-125.
 12. V. Kumar, R. Venkatesan, T. Bohling, D. Beckmann, The Power of CLV: Managing Customer Lifetime Value at IBM, Marketing Science, Vol. 27, No. 4, July-August 2008, s. 585-599.
 13. B. Dobiegała-Korona, Klient kapitałem przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2004.
 14. B. Dobiegała-Korona, Budowa kapitału klienta, w: Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008, s. 237-264.
 15. A. Szablewski, Kapitał klienta, w: Metody wyceny spółki. perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s. 57-58.
 16. V. Kumar, D. Shah, Expanding the Role of Marketing: From Customer Equity to Market Capitalization, "Journal of Marketing", Vol. 73, November 2009, s. 119-136.
 17. J. Rowley, Using Case Studies in Research, "Management Research News" 2002, Vol. 25, No. 1, s. 16-27.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu