BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrona Marzena, Żuk Katarzyna
Title
Ujęcie w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Entering Subsidies from the Operating Program Innovative Economy 1.4-4.1 Action "Supporting Targeted Projects and Supporting Implementation of B+R Work Results" in Account Books and Financial Reports
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 185-201, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Programy pomocowe UE, Programy UE, Księgi rachunkowe, Sprawozdanie finansowe
EU assistance programs, EU programme, Accounting books, Financial statements
Note
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Abstract
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska uzyskała możliwość korzystania z funduszy unijnych na dotychczas niespotykaną skalę. Różne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, zaczęły korzystać z dotacji UE, co spowodowało konieczność prawidłowego ich ujęcia w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym. Zagadnienie to, z uwagi na różnorodność przedmiotu i celu dotacji, sposobu ich wypłaty oraz możliwości pozyskania środków z różnych programów, a także częstych zmian dokumentacji programowych, sprawia wciąż wiele problemów zarówno teoretykom, jak i praktykom. W literaturze przedmiotu ujęcie dotacji ze środków UE na sfinansowanie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych oraz wdrożeń wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej przedsiębiorcy wciąż nie jest wystarczająco omówione, a więc zagadnienie to jest niezwykle ważne i ciągle aktualne. Dlatego autorki podjęły powyższą problematykę badawczą. (fragment tekstu)

The issue of entering subsidies from the European Union means designed for financing industrial studies and/or developmental work as well as of implementation of the results of these studies or work in the area of economic activities of the entrepreneur within the operating program Innovative Economy 1.4-4.1 Action "Supporting Targeted Projects and Supporting Implementation of B+R work results" is a topical one because of the possibility to obtain the subsidies that companies enjoy after Poland joined the European Union. Subsidizing the completed developmental work within the "study stage" of the 1.4-4.1 Action is a "subsidy for the assets" and should be entered in the account books as the income of future periods. In the next periods the sums counted as inter-period income gradually increase the remaining operation income, parallel to amortization or remitting allowance for the cost of developmental work financed from this source. Subsidizing the building of fixed assets and nonmaterial or legal assets within the "implementation stage" of the 1.4-4.1 Action is a "subsidy for the assets" and should be entered in the account books, taking into consideration the regulations of Art. 41 section 1 paragraph 2 of the Law of Accountancy. The way the assets have been acquired does not affect the way they should be entered - it does not matter whether they have been purchased or financed by way of leasing. Subsidizing the outlays made by companies, that are operating costs belonging to the two stages of the 1.4-4.1 Action is a "subsidy for the income". Such support should be included into the remaining operating costs.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dotacje otrzymane ze środków unijnych, "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych" z 01.04.2009, nr 10.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-20132 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).
  5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. U. UE L 210 z 31 lipca 2006).
  6. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013; Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r.; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 12 czerwca 2009, www.parp.gov.pl.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 z późn. zm.).
  8. Wzór umowy dla II naboru w 2009 r. zatwierdzony w dniu 30.09.2009 Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-[...-.../...]-00 UDA-POIG.04.01.00-[...-.../...]-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, www.parp.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu