BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cehelník Marián
Title
Antropologická téma v sociálnej filozofii kritického racionalizmu
Anthropological Theme in Social Philosophy of Critical Rationalism
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 37-48, bibliogr. 31 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Racjonalizm, Antropologia, Filozofia
Rationalism, Anthropology, Philosophy
Note
summ
Popper Karl Raimund
Abstract
The work is dealing with the analysis of K. R. Popper´s philosophical concepcion of critical rationalism. Popper´s anthropological concepcion can be viewed against the background of two fundamental areas: 1. General methodological and epistemological issues; 2. Sociophilosophical and political issues. Rather than being viewed as a narrow epistemological standpoint, critical rationalism is conceived of as an approach to life and attitude to life with its specific ethical foundation resulting from a moral choise. Popper´s anthropological conception is a rational conception of survival, based on the idea of criticism.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck, R. N. (1979): Handbook in Social Philosophy. Macmillan Publishing Co., New York.
 2. Burke, T. E. (1983): The philosophy of Popper. Manchester University Press.
 3. Dahrendorf, R. (1991): Moderný sociálny konflikt. Eseje o politike slobody. Archa, Bratislava.
 4. Fusfield, W. (1988): Mein Missverständnis mit Miscevic: or, on the dilemmas of organizing a critical rationalist movement. In: Newsletter. For those interested in the philosophy of Karl Popper. Volume 3, Numbers 3&4.
 5. Hayek, F. A. (1991): Právo, zákonodárství a svoboda I. Academia, Praha.
 6. Kant, I. (1996): K večnému mieru. Archa, Bratislava.
 7. Karl Popper in Prague (1995). Ester´s, Praha.
 8. Kiesewetter, H. (1995): Ethical Foundations of Popper´s Philosophy. In: Karl Popper: Philosophy and Problems. Ed. By A. O´Hear. Cambridge University Press. The Royal Institute of Philosophy and the contributors.
 9. Król, M. (1999): Liberalizmus strachu alebo liberalizmus odvahy. Kalligram, Bratislava.
 10. Markuš, Š. (1997): Zápas o otvorenú spoločnosť. Úvahy a eseje. Polygrafia SAV, Bratislava.
 11. Murphy, R. F. (1999): Úvod do kulturní a sociální antropologie. Sociologické nakladatelství, Praha.
 12. Novosád, F. (2004): Alchýmia dejín. Iris, Bratislava.
 13. O´hear, A. (1980): Karl Popper. Routledge&Kegan Paul, London.
 14. Popper, K. R.. (1994): Otevřená společnost a její nepřátelé II. Oikoymenh, Praha.
 15. Popper, K. R.. (1994a): Otevřená společnost a její nepřátelé I. Oikoymenh, Praha.
 16. Popper, K. R. (1994b): Bída historicismu. Oikoymenh, Praha.
 17. Popper, K. R. (1995): Hľadanie lepšieho sveta. Prednášky a state. Archa, Bratislava.
 18. Popper, K. R. (1995a): Věčné hledání. Intelektuální autobiografie. Oikoymenh, Vesmír, Prostor, Praha.
 19. Popper, K. R. (1997): Logika vědeckého zkoumání. Oikoymenh, Praha.
 20. Popper, K. R. (1998): Život je řešení problémů. O poznání, dějinách a politice. Mladá fronta, Praha.
 21. Popper, K. R. - Lorenz, K. (1997): Budoucnost je otevřená. Oikoymenh, Vyšehrad, Praha.
 22. Sartori, G. (1993): Teória demokracie. Archa, Bratislava.
 23. Seilerová, B. (2004): Človek v paradigmách filozofickej antropológie. K syntéze výpovedí o človeku. Iris, Bratislava.
 24. Shapiro, I. (2003): Morální základy politiky. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha.
 25. Shearmur, J. (1996): The political thought of Karl Popper. Routledge, London and New York.
 26. Słomski, W. (2001): Trzy światy. Szkice o filozofii Karla Rajmunda Poppera. Warszawa.
 27. Soukup, V. (2004): Dějiny antropologie. Nakladatelství Karolinum, Praha.
 28. Várossová, E. (1994): Tolerancia a princíp falzifikácie. In: Filozofia. Ročník 49, číslo 11.
 29. Višňovský, E. (1993): Status, povaha a tematické pole sociálnej filozofie. In: Sociálna filozofia.
 30. Vybrané kapitoly a state (Ed. Buraj, I.). UK, Bratislava. Williams, D. E. (1989): Truth, Hope, and Power: The Thought of Karl Popper. University of Toronto Press.
 31. Príspevok vznikol ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA: "Reformulácie antropologickej otázky v súčasnej filozofii", č. 1/3607/06
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu