BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tabin Danuta Maria
Title
Motywacje kobiet na rynku pracy oraz zjawisko dyskryminacji (cz. I)
Women's Motivations on the Labor Market and the Phenomenon of Discrimination (Part I)
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 203-238, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Praca kobiet, Motywacja do pracy, Dyskryminacja kobiet, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Rynek pracy
Female labour, Work motivation, Women's discrimination, Employment discrimination, Labour market
Note
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Abstract
Prezentowane opracowanie zawiera wyniki badań ankietowych na temat rynku pracy kobiet. Głównym celem badawczym było ustalenie, z jakich powodów kobiety są aktywne lub bierne zawodowo. Praca ta włącza się też w nurt dyskusji na temat wpływu przymusu ekonomicznego na decyzje kobiet w sprawie pracy zawodowej. W badaniu chodziło o ustalenie, czy kobiety niebędące w trudnych warunkach materialnych pragną pomimo to pracować, bez względu na trudności, które towarzyszą zazwyczaj godzeniu dwóch ról: domowo-rodzinnej i zawodowej. (fragment tekstu)

The author tackles two important problems in the area of women's labor market. One concerns women's motivation with respect to work - do they want to be professionally active or passive, and what motivations their choices are based on. The other one is what they think about equal rights in the home and at work; in other words, what is their opinion about discrimination. 160 women were studied with the help of a review. It turned out that irrespective of the economic situation their households were in, attitudes prevail that favor having jobs. In this way the hypothesis was confirmed that most women go out to work as this is an important sphere of their lives, often as important as family and home duties. Most subjects are convinced that in Poland discrimination of women occurs, but this happens more often at work than in the home.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kw. 2007, GUS, Warszawa 2007.
 2. Auleytner J.: Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu społecznego, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 2002.
 3. Begg [i in.]: Ekonomia, t. I, Warszawa: PWE 1998.
 4. Borkowska S.: Perspektywa integracji europejskiej - kontekst rynku pracy, w: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, red. S. Borkowska, Warszawa: IPiSS 2002.
 5. Domański S. R.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Encyklopedia socjologii, t. III (hasło: "Postawa"), Warszawa: Oficyna Naukowa 2000.
 7. Gawrycha M., Wasilczuk J., Wiech P.: Szklany sufit i ruchome schody - Kobiety na rynku pracy, Warszawa: Wydawnictwo Fachowe 2007.
 8. Goleniewska D.: Kariery zawodowe kobiet w przemyśle. Studia i Materiały, zeszyt 10, Warszawa 1976.
 9. Knapik W.: Kobieta w wiejskiej społeczności lokalnej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2008.
 10. Kodeks pracy i inne teksty prawne, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2006.
 11. Kostera M.: Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 1996.
 12. Mariański J.: Etos pracy bezrobotnych (raport z badan´ empirycznych), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994.
 13. Nussbaum M.: Kobiety i praca: perspektywa zdolności, w: Kobieta w świecie - kobieta w Kościele, Kraków: "Znak" 2005.
 14. Penc J.: Motywowanie w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1996.
 15. Praca kobiety (matki) w domu, Instytut Studiów nad Rodziną, UKSW, WWW. isnr, uksw, edu. pl/slownik/praca/htm, 18 03 2009
 16. Renezetti C.M., Curran D. J.: Kobiety i mężczyźni w społeczeństwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
 17. Riffkin J.: Koniec pracy, Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2001.
 18. Robbins S. P., De Cenzo D. A.: Podstawy zarządzania, Warszawa: PWE 2002.
 19. Słownik socjologii i nauk społecznych, red. M. Tabin (hasło: "Segmentacja rynków pracy"), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 20. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Koncepcje funkcje, przykłady, wyd. III, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1998.
 21. Tabin D.: Szanse i zagrożenia rynków pracy, "Badania Naukowe" (Kielce) 10(2003), nr 2.
 22. Titkow A., Duch - Krzysztoszek D., Budzowska B.: Nieodpłatna praca kobiet, mity, realia, perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2004.
 23. Zaworska - Nikoniuk D.: Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku, Torun´ : Wydawnictwo Adam Marszałek 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu