BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamanová Irena
Title
Sociálne služby ako forma sociálnej pomoci v systéme sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky
Social Services as a form of Social Assistance in Social Security System of the Slovak
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 173-188, bibliogr. 18 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Usługi, Społeczeństwo, Pomoc społeczna, Potrzeby człowieka
Services, Society, Social assistance, Human needs
Note
summ.
Abstract
Social services are among the forms of social assistance in social security system. The social security system is a set of legal, financial and organizational tools and measures designed to offset the adverse financial and social consequences of different life circumstances and events that threaten social rights recognized or prevent them. It consists of three subsystems, social insurance, social support and social assistance. In our contribution we consider one of forms of social assistance and social services.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ALMAŠIOVA,A.: 2009. Kvalifikačna a profesijna pripravenosť socialnych pracovnikov a ich motivacia pre vykon povolania. Ružomberok: PF KU, 2009. ISBN 978-80- 8084-489-9
 2. BEDNARIK, R. 1994. Zmena modelu fungovania domacnosti a štatna rodinna politika. In: Rodina ako predmet vedy. Zbornik prispevkov z medzinarodneho sympozia konaneho v dňoch 12. - 13. maja 1994. Bratislava: 1994.
 3. BURSOVA, J.: Social needs of seniors in both uran and rural. Praha : Paulinky, 2010, s.88, ISBN 978-80-86949-88-8
 4. ČEMBOVA, M.: Komplexna starostlivosť starostlivosti o seniorov v domove dochodcov, In: Ošetrovateľstvo a porodna asistencia, 2007, ročnik 5, č. 6.
 5. GEJDOŠOVA, Z 2009. Socialno-ekonomicka situacia rodin v hmotnej nudzi. Ružomberok: PF KU, 2009. ISBN 978-80-8084-488-2
 6. GEJDOŠOVA, Z. - ALMAŠIOVA, A. - KAMANOVA, I. 2007. Pomoc v hmotnej nudzi z pohľadu socialnych pracovnikov Oddelenia pomoci v hmotnej nudzi Uradu prace, socialnych veci a rodiny v Ružomberku. In: Zbornik z vedeckej konferencie s medzinarodnou učasťou Chudoba a bohatstvo - paradoxy sučasnej doby. Banska Bystrica: Katedra socialnej prace, PF, UMB BB, 2007.
 7. KAMANOVA, I. 2007. Inštitucionalne socialne služby a kvalita života seniorov Ružomberok: PF KU. 2007. ISBN 978-80-8084-275-8.
 8. KAMANOVA, I. 2007. Kvalita života seniorov v DD a DSS pre dospelych. Ružomberok: PF KU. 2007. ISBN 978-80-8084-276-5.
 9. KAMANOVA, I. 2008. Duchowošč i stary czlowiek. In:Opieka košciola o dobro duchowne czlowieka. Krakow:Ukip. 2008. iSBN 978-83-60837-20-7.
 10. KOSTURIKOVA,M.:2008. Ošetrovateľska starostlivosť a jej realizacia v domovoch dochodcov a domove socialnych služieb Likavka. In Zdravotna a socialna starostlivosť o človeka. Ružomberok: PF KU. 2008. ISBN 978-80-8084-369-4.
 11. POTUČEK, M. 1995. Socialni politika. Praha:Slon. 1995
 12. RADKOVA,L.: Socialna praca v treťom sektore.Trnava:SAP,2003
 13. SCHAVEL, M. - OLAH, M. - DEREVJANIKOVA, Š. 2006. Socialna praca vo verejnej sprave. Trnava: TU, FZaSP, 2006. ISBN 80-8082-065-1.
 14. Sprava o socialnej situacii obyvateľstva SR za rok 2009. Bratislava: Inštitut socialnej politiky, 2009.
 15. TOKAROVA, A. 2003. Socialna praca. Kapitoly z dejin, teorie a metodiky socialnej prace. Prešov Akcent Print, 2003. ISBN 80-968367-5-7.
 16. NR SR: Zakon č.448/2008 Z.z. o socialnych službach a o zmene a doplneni zakona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani v zneni neskoršich predpisov.
 17. NR SR: Zakon č. 447/2008 Z.z. o peňažnych prispevkoch na kompenzaciu ťažkeho zdravotneho postihnutia. a doplneni niektorych zakonov.
 18. Koncepcia decentralizacie a modernizacie verejnej spravy, Bratislava, 2001. Dostupne na:ttp://www.mesa.10.sk/suboryarchiv/980982000_koncepcia_decentralizacia_2001.pdf (2.1.2011)
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu