BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł
Title
Definicja pracy socjalnej
Definition of Social Work
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 199-218
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Opieka socjalna, , Pomoc społeczna, Potrzeby człowieka
Social services, , Social assistance, Human needs
Note
summ.
Abstract
Pojęcie "praca socjalna" pojawiło się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 1917 r. w nazwie instytucji zajmującej się działalności charytatywną. Dotychczasowa nazwa National Conference of Charities and Corrections zastapiono nazwa National Conference of Social Work. Zmiana ta była spowodowana uzawodowieniem pomocy społecznej, które w początku XX przestała być rodzajem społecznej dobroczynności, a stała się zawodem. Obecnie jest ona działalnością systemową o wymiarze ogólnospołecznym, ukierunkowaną na świadczenie pomocy drugiemu człowiekowi1(fragment tekstu)

The term "social work" for the first time appeared in the USA in 1917 in the name of an institution running charity activity. The previously used name National Conference of Charities and Corrections was replaced with the name National Conference of Social Work. This change was caused by the professionalisation of social care which at the beginning of 20th C ceased to be a kind of social charity and started to be a profession. Presently it is a systematic activity of an all-society dimension, oriented onto giving help to another human being(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1995, s. 15.
 2. 2D. Trawkowska, Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2006, s. 15 i nast.
 3. W. Mikołajewicz, Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1999, s. 31.
 4. A.Kotlarska-Michalska, Pracownicy socjalni w świetle badań socjologicznych, w: Pracownicy socjalni i woluntariusze a możliwość reformy pomocy społecznej, pod red. K. Marzec-Holki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 1998, s. 195 i nast.
 5. A. Kamiński, Funkcja wychowawcza pracy socjalnej, "Studia Pedagogiczne" t. XVI, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968, s. 15.
 6. B. Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, w: T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1993, s. 91
 7. I. Lepalczyk, Helena Radlińska. Życie i twórczość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000
 8. II. A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej: praca socjalna i kulturalna, PWN, Warszawa 1982, s. 84 i nast.
 9. M. Porowski, Służba społeczna - zakres pojęcia, w: Etyka służb społecznych, pod re. W. Kaczyńskiej, IPSiR UW, Warszawa 1998, s. 33 i nast.
 10. Orczyk, J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 11. B. DuBois, K. K. Miley, Praca socjalna. Zawod, który dodaje sił, Interart, Warszawa 1996, t. I, s. 25.
 12. H. Radlińska, Istota i zakres służby społecznej, "Opiekun Społeczny" 1947, nr 4, s. 224.
 13. R. A. Skidmore, M. G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Interart, Warszawa 1996, s. 23.
 14. B. Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, w: Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie, pod red. T. Pilcha, I. Lepalczyk, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1996, s. 108.
 15. Por. K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna PIW, Warszawa, 1979.
 16. Ch. D. Garvin, B. A. Seabury, Działania interpersonalne w pracy socjalnej, tłum. J. Banasiak, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996, s. 49 i nast.
 17. J. Szmagalski, Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański, Warszawa 1994, s. 78.
 18. E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, UWM, Olsztyn 2001, s. 22
 19. K. Wódz, E. Leśniak-Borek, Superwizji w pomocy społecznej, w: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, pod red. S. Pawlas-Czyż, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2007, s.31 i nast.
 20. I. Dąbrowska-Jabłońska, Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych, w: Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, pod red. J. Brągiel i A. Kurcz, Uniwersytet Opolski, Opole 2002, s. 67.
 21. Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej, pod red. M. Dudka, Maternus Media, Warszawa 2010 W 1992 r.
 22. E. Tarkowska, Życie codzienne w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych, Warszawa 1994, s. 64.
 23. P. Sałustowicz, Kilka uwag krytycznych dotyczących dyskursu nad przedmiotem i funkcją pracy socjalnej - na przykładzie koncepcji Mertona, w: Kształcenie pracownikow socjalnych w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej, pod red. J. Krzyszkowskiego i W. Warzywoda-Kruszyńskiej, Katedra Socjologii Ogolnej UŁ, Łodź 1999.
 24. Obszary pracy socjalnej w teorii i praktyce, pod red. A. Kotlarskiej - Michalskiej, UAM, Poznań 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu