BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balážiová Petra (Hospital of psychiatry in Veľke Zalužie), Pavelová Ľuba (Comenius Univerzity in Bratislava)
Title
Závislosť a jej charakteristiky v kontexte životnej spokojnosti
Addiction and Its Characteristics in the Context of Life Satisfaction
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 15-31, bibliogr. 30 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Narkotyki, Styl życia, Jakość życia, Uzależnienie
Drugs, Lifestyle, Quality of life, Addiction
Note
summ.
Abstract
People have always been trying to live my life so that it has a sense to be able to say that they live happily and fulfill their life expectations. Not everyone will succeed, however, and not everyone is happy with her life. So what determines our life satisfaction, which predisposes us to seek to improve their lives, what determines our level of subjective satisfaction? The answers to these questions are trying to find peace of life satisfaction abstinent addicts, which may be on one side of a subjective construct, on the other hand, the starting point for assessing the broader concept of quality of their lives. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benković, A., Garaj, V. 2009. Kvalita života ľudi zavislych od alkoholu a jej zmena v priebehu liečby. In: Alkoholizmus a drogove zavislosti. ISSN 0862-0350, 2009, roč. 44, č.3.
 2. Golhert, Ch., Kuhn, F. 2001. Falošne vedomie. Banska Bystrica: Ikar, ISBN 80-551- 0207-4.
 3. Heller, J., Pecinovska, O. 1996. Zavislost znama neznama.Praha: Grada, ISBN 80- 7169-277-8.
 4. Hroncova, J., Kraus, B. 2006. Socialna patologia pre socialnych pracovnikov a pedagogov.Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogicka fakulta, ISBN 80- 8083-223-4.
 5. Kliment, P. 2007. Rodinny system so zavislym od alkoholu.In: Socialni prace/ Socialna praca, ISSN 1213-6204,2007, č.3.
 6. Kratochvil, S. 2001. Skupinova psychoterapie v praxi. Praha:Galen. ISBN: 8072620967.
 7. Lindenmeyer, J. 2009. Zavislosť oo alkoholu - pokroky v psychiatrii. Vyd. F: Pro mente sana. ISBN 978-80-88952-54-1.
 8. Matel, A., Schavel, M. a kol. 2011. Aplikovana socialna patologia v socialnej praci. Bratislava.VŠ ZaSP sv. Alžbety, ISBN 978-80-8132-009-5.
 9. Matoušek, O. et al. 2003. Metody a řizeni socialni prace. Praha: Portal. ISBN 80- 7178-548-2.
 10. Mojtova, M. 2008. Socialna praca v zdravotnictve. Bratislava: Vysoka škola zdravotnictva a socialnej prace sv. Alžbety, n.o., ISBN 978-80-89271-45-0.
 11. Nešpor, K. 2007. Navykove chovani a zavislost. Praha: Portal, ISBN 978-80-7367- 267-6.
 12. Nešpor, K.: 2000. Navykove chovani a zavislost.2. vyd. Praha: Portal, ISBN: 80- 7178-831-7.
 13. Nociar, A. 2009. Drogove zavislosti. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o.,. ISBN 978-80-89271-68-9.
 14. Ochaba, R. 2007. Poradensko-liečebna starostlivosť v kontrole alkoholu, In: Bedeker Zdravia.ISSN 1337-2734, roč. V., č. 2.
 15. Ondrejkovič, P. et al.2009. Socialna patologia. Bratislava: VEDA, ISBN 978-80-224- 1074-8.
 16. Ondrejkovič, P. 2008. Prečo ľudia uživaju drogy. In Socialna prevencia. ISSN 1336- 9679, 2008, roč. III., č. 2.
 17. Ondrejkovič, P. - Poliakova, E. a kol. 1999. Protidrogova vychova. Bratislava: VEDA, ISBN 80-224-0553-1.
 18. Pavelova, Ľ., Tomka, M., Balažiova, P. 2011.Je zneuživanie navykovych latok pričinou alebo dosledkom socialnej exkluzie zavislych ?, In: Rizikove suvislosti chudoby a rodiny v sučasnej slovenskej spoločnosti : zbornik prispevkov.Ružomberok : VERBUM, ISBN 978-80-8084-751-7.
 19. Pavelova, Ľ. 2008.Ake ma šance?.In: Čisty deň.ISSN 1336-4243, roč. 6, č. 3.
 20. Pavelova, Ľ. 2006. Dlhodobe spolužitie s alkoholikom ženy meni. In: Čisty deň.ISSN 1336-4243, roč. 4, č. 3.
 21. Pavelova, Ľ. 2004. Komunita ako priestor pre pracu svojpomocnych abstinentskych skupin. In: Čisty deň. ISSN 1336-4243, roč. 2, č. 1.
 22. Rakoczyova, M. 2003. Komunitni socialni prace jako jeden z nastroju řešeni problemu socialni exkluze. In Socialni prace/Socialna praca, č. 1.
 23. Schavel, M., Čišecky, F., Olah, M. 2010. Socialna prevencia. Vyd. dotlač. Bratislava : Vysoka škola zdravotnictva a socialnej prace sv. Alžbety. ISBN 978-80- 89271-22-1.
 24. Škodaček,I. 1999. Toxikomania deti a mladistvych na Slovensku.Bratislava : Slovak Academic Press, ISBN 80-88908-40-X.
 25. Šteliar, I. 2004. Čo viete o drogach? Bratislava : UV SR.
 26. Vagnerova, M. 2002. Psychopatologie pro pomahajici profese. Praha:Portal. ISBN 80-7178-678-0.
 27. Vasilescu, A. 2007. Vyznam resocializacie a skusenosti z resocializačneho strediska Road-Tomky, n.o. In: Kultura a prevencia zavislosti, roč. 17.
 28. Vojtkova,J. 2006. Anonymni alkoholici a ich program dvanastich krokov. In Psychitaria. [online]. 2006[citovane 2012-04-05]. Dostupne na internete: .
 29. Yalom, I.D. 1999. Teorie a praxe skupinove psychoterapie.Hradec Kralove: Konfrontace, ISBN 80-7169-945-4.
 30. Zemko, M. 2004. Resocializačny proces z aspektu liečby drogovo zavislych. In: Mladež a spoločnosť. ISSN 1335-1109, roč. 10, č. 1/2004.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu