BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Basak Alina Maria
Title
Pogotowie opiekuńcze jako jednostka pomocy doraźnej
Emergency Shelter (for Children) as a Temporary Relief Unit
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 219-232
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
System pieczy zastępczej, Dzieci, Opieka nad dzieckiem, Pomoc społeczna, Państwo opiekuńcze, Prawo
Foster care system, Children, Childcare, Social assistance, Welfare state, Law
Note
summ.
Company
Pogotowie Opiekuńcze
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie stało się zadaniem pomocy społecznej, tworzącej system opieki nad rodziną i dzieckiem. Jednym z elementów tego systemu są placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dziecko powinno być kierowane do tego typu placówki dopiero po wyczerpaniu innych możliwości pomocy rodzinie naturalnej lub zapewnienia mu rodzinnych form pieczy zastępczej. Pobyt w placówce powinien mieć charakter przejściowy, tj. do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub ustanowienia rodziny zastępczej1. Dziecko, które zostało pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może zostać umieszczone w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej typu: interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego.(fragment tekstu)

Providing care and upbringing for children partially or totally lacking parental care and for children not adapted socially have become the concern of the social care which is responsible for creating the system of care for a family and its child. One of the elements of this system is a childcare-tutelary institution such as an emergency shelter. A child should be sent to such an institution only after all other means of help for a natural family or foster family have failed. Work of emergency shelter workers focuses on tutelary and rehabilitative actions. Their aim is to readapt children and young people not adapted to the society. The return of children to their own family, which is a natural place of upbringing and care, is the success of the institution(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Basak, Przemoc w rodzinie na przykładzie badań własnych w środowisku wielkomiejskim, [w:] W. W. Fałaliejew (red.) Licznost - słowo - socjum, Mińsk 2010, s. 85-86.
  2. A. Krupiński, Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem, Warszawa 1990, s. 29.
  3. A. Krupiński, Pogotowie opiekuńcze jako forma opieki całkowitej, Warszawa 1989, s. 13.
  4. M. Kolankiewicz, Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998, s. 42.
  5. M. Kolankiewicz, Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998, s. 42.
  6. S. Kowal, Interakcje wychowawcze w pogotowiu opiekuńczym, "Edukacja" 1996, nr 1, s. 102.
  7. A. Łopatyńska, T. Eichner, W. Śliczny, Pogotowie Opiekuńcze - co o nim wiemy, a czego jeszcze nie?, "Opieka - Wychowanie - Terapia" 2000, nr 1, s. 18
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu