BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lešková Lýdia
Title
Sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi na Slovensku
Social Assistance and Assistance in Material Need in the Slovak Republic
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 285-293, bibliogr. 13 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Potrzeby człowieka, Pomoc społeczna, Zabezpieczenie społeczne
Human needs, Social assistance, Social security system
Note
summ.
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
Social security is one of the tools to implement social policy. Every citizen in material need is entitled to meet basic living needs. The most common form of dispute of material need is payment of social assistance benefits (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. NR SR. 1998. Zakon č. 195/1998 Z. z. o socialnej pomoci v zneni neskoršich predpisov.
 2. NR SR. 1998. Zakon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a ustanoveni sum na učely štatnych socialnych davok.
 3. NR SR. 2003. Zakon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej nudzi a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
 4. NR SR. 2008. Zakon č. 447/2008 Z. z. o peňažnych prispevkoch na kompenzaciu ťažkeho zdravotneho postihnutia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
 5. NR SR. 2008. Zakon č. 448/2008 Z. z. o socialnych službach a o zmene a doplneni zakona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani v zneni neskoršich predpisov.
 6. SNR. 1988. Zakon č. 100/1988 Zb. o socialnom zabezpečeni v zneni neskoršich predpisov.
 7. SNR. 1992.Ustava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v zneni neskoršich predpisov
 8. BUCHELOVA, J. - SOPIRA, B. et al. 1998. Socialna pomoc. Bratislava : ELITA, 1998. 240 s. ISBN 80-8044-048-4.
 9. KOZAKOVA, Z. 1996. Pravna uprava socialnej starostlivosti. 1. vydanie. Bratislava : ELITA, 1996. 240 s. ISBN 80-8044-024-7.
 10. LEŠKOVA, L. 2008. Uvod do zakladov socialnej prace. Košice : Seminar sv. Karola Boromejskeho, 2008, 167 s. ISBN 978-80-89361-23-6.
 11. SCHILLING, J. 1999. Socialna praca. Hlavne smery vyvoja socialnej pedagogiky a socialnej prace. Trnava : SAP 1999. 272 s. ISBN 80-88908-54-X.
 12. SPIAZZI R. 2000. Socialny kodex Cirkvi. Trnava : Dobra kniha, 2000. 234 s. ISBN 80- 7141-304-6.
 13. VEČEŘA, M. 1996. Socialni stat, vychodiska a přistupy. Praha : SLON, 1996. 112 s. ISBN 80-85850-16-8.kon č. 100/1988 Zb. o socialnom zabezpečeni v zneni neskoršich predpisov.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu