BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Piotr, Stolárik Stanislav
Title
Bioethics, Sozology and Modern Ethical Sub-disciplines
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 49-53
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Bioetyka, Etyka, Socjologia
Bioethics, Ethics, Sociology
Note
summ
Abstract
The word "bioethics' indicates that we make reference to the ethics of life ("bios" = "life"). However, this definition does not seem to be satisfying enough, because this discipline does not regards the issue of human's life ( in general) but problems around biological dim of human's existence. Also by the fact, that bioethics puts main attention on human's existence, it differs from the ecological ethics that regards problems appearing between the human's world and natural environment. Criteria of autonomic ethical discipline seem to be also fulfilled by the " animal ethics" that searches for solution of man-animal relation's issues, especially animals raised by a man.(fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. J. Katolo, ABC Bioetyki, Lublin 1997, p. 28.
 2. J. Jaroń, Bioetyka-ekofilozfia-wizje przyszłośći, Warszawa 2003, p. 41.
 3. T. Ślipko, Granice Ŝycia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994, p. 16.
 4. J. Jaroń, Bioetyka, (entry), in: Słownik etyczny, J. Jedynak, Lublin 19990, p. 27.
 5. W. Tulibacki, Etyka i nauki biologiczne, Olsztyn 1994, p. 113.
 6. R. Tokarczyk, Prawa narodzin, Ŝycia i śmierci, Zakamycze 1997, p. 13 and following.
 7. W. Bołoz, śycie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997, p. 12 and following.
 8. L. Kostro, Bioetyka, (entry), in: Encyklopedia Katolicka, R. Gryglewicz, R. Łukaszczyk, Z. Sułowski, Lublin 1989, vol. II, p. 570.
 9. K. Szewczyk, Etyka i deontologia lekarska, Kraków 1994.
 10. J. Jaroń, Bioetyka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1999, p. 34.
 11. A. Jakubik, Wybrane wątki bioetyczne w twórczości Marii Ossowskiej, in: Ekofilozofia, bioetyka, etyka biznesu. Aktualne problemy współczesności, J. Jaroń, Siedlce 2004, p. 77 and following.
 12. Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, J. J. . Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa 2001.
 13. A. Buzzati-Traverso, Najnowsze kierunki biologii, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa do spraw UNESCO, Oktober 1967.
 14. J. Pawłowska, Sporne problemy etyki ekologicznej, "Kwartalnik Filozoficzny", Kraków 1993, vol. XXI, vol. 2, p. 141 and following.
 15. L. śuk, Teologia, biologia i moralność, " Etyka" 5, 1969, p. 179 and following.
 16. J. S. Fiut, Idea bioetyki, in: Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości, Kraków 1992, p. 55.
 17. Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku. Stan- moŜliwości-programy, J. W. Czartoszewski, Warszawa 2001.
 18. Humanistyczny profil ochrony środowiska. A. Abdank-Kozubski, J. W. Czartoszewski, Warszawa 2003.
 19. J. Jaroń, Ekologia, sozologia, ekofilozofia, ekoetyka, ekonomia proekologiczna: przegląd zagadnień, Warszawa 1997.
 20. W. Michajłow, Sozologia I problemy środowiska Ŝycia człowieka, Wrocław 1972.
 21. E. Posłuszna, J, Poszłuszny, Ekologiczny fundamentalism Earth First, in: Ekofilozofia, bioetyka..., p. 15 and following.
 22. J. Grzesica, Ochrona naturalnego środowiska człowieka-problem teologiczno-moralny, Katowice 1983.
 23. S. Singer, Towards an End to Man's Inhumanity to Animal, London 1977.
 24. S. Singer, Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie, "Etyka", vol. 18, p. 49 and following.
 25. Ch. Hoff, Kilka refleksji moralnych o eksperymentach na zwierzętach, "Etyka", vol. 18, p. 63 and following.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu