BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bursová Janka
Title
Rodina v kontexte rodinnej politiky
Family in the Context of Family Politics
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 325-330, bibliogr. 7 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Państwo, Polityka rodzinna, Rodzina, Polityka państwowa
State, Family policy, Family, State policy
Note
summ.
Abstract
Family is the basic social group, the primary unit of society. All people born in the family. And so the family directly or indirectly affects the life of everyone. One of the basic assumptions of healthy family is stable and good background, for which state contributes with the state family policy.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BUDAYOVA, Z.: Materstvo a otcovstvo v živote rodiny. Zbornik z vedeckej konferencie. Košice : Vienala. 2010, 323 s. ISBN 978-80-0126-005-6.
  2. BODNAROVA, B. - FILADELFIOVA, J. - GURAŇ, P.: Reflexia sučasnej demografickej situacie v rodinnych a socialnych politikach krajin strednej a vychodnej Europy. Zaverečna sprava MSŠR, Bratislava 2001.
  3. LEVICKA, J.: Socialna praca s rodinou I. Trnava : Mosty, 2004, 177s.
  4. SOPOCI, J.- BUZIK, B.: Zaklady sociologie. Bratislava : Slovenske pedagogicke nakladateľstvo, 2006, s. 53.
  5. MAJCHEROVA,K., HAJDUOVA,Z.: Komunikacia v rodine. In: Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. Levoča : KU PF 2010, s.113-119 ISBN 978-80- 8084-535-3.
  6. SKOKANOVA, A.: Možnosti inštitucionalnej pomoci psychosocialne narušenym deťom a ich rodičom v Slovenskej republike. In.: Vedecke študie pedagogickej fakulty, Starostlivosť o matku a dieťa. Ružomberok : PF KU, 2008, ISBN 978-80-8084-370-0, s. 89 - 94
  7. SKOKANOVA, A.: Hlavne aspekty socialnopatologickeho spravania a metody socialnej starostlivosti o psychosocialne narušene osoby. In.: Vedecke študie pedagogickej fakulty, Zdravotna a socialna starostlivosť o človeka. Ružomberok : PF KU, 2008, ISBN 978-80-8084-369-4, s. 94 - 100
  8. http://sk.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1lna_politika 20.12.2010
  9. Koncepcia štatnej rodinnej politiky. Bratislava : 2004. In: http: //esf.gov.sk/ esf/ index. php? SMC = 1 & i d = 192 /20.11.2010/
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu