BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maturkanič Patrik
Title
Biskup i jego najbliżsi współpracownicy kapłani uczestniczący w odkupicielskim posłaniu Chrystusa
The Bishop and his Closest Aides the Priestes Participate in the Proclaming of the Mission of Christ
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 341-348, bibliogr. 11 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Kościół katolicki
Roman Catholic Church
Note
summ.
Abstract
Sakramenty święte to jedne z największych darów, które Jezus Chrystus dał ludziom, a w nich ofiarował nam sam siebie. "Siedem skarbów" kościoła katolickiego uświęca nasze życie i pomaga osiągnąć wieczne zbawienie. Jednym z nich Zbawiciel obdarował swych najbliższych przyjaciół, tym samym dając im udział w arcykapłańskim posłaniu. Pasterze Kościoła rozdzielają ze źródła, które Nauczyciel im pozostawił, realizując potrójne posłanie (uświęcanie, nauczanie, pasterzowanie). Jedynie w zjednoczeniu z tym źródłem wyświęcony sługa gotów jest najlepiej promieniować Chrystusową bliskością i współprzeżywać ją z powierzonymi osobami(fragment tekstu)

During his work Jesus Christ chose his closest collaborators as his disciples. He entrustedthem with their mission, to continue with the teachings of his part in the redemption of the Word in his name. The successors of the Apostles - the bishops and his aides the priests continue in this mission to save immortal souls. An advantage of the IInd Vatican Council was that it shone a clear light on the relationship between the bishop and the priests. While the Council of Trent defined the Bishop in relation to the priest, the IInd Vatican Council defined the priest in relation to the Bishop. The priest receives the right to the reception of the sacrament of the priesthood and through this sacrament attains a special relationship with Christ, in whose priesthood he participates. But he also enters into a close relationship with the Bishop who annointed him as his fellow-worker (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BALAŽ, M., Il rapporto vescovo - presbiteri, PUL, Roma 1996.
 2. BOUBLIK, V., Boži lid, KN, Kostelni Vydři 1997.
 3. BRTKO, R., Autority Katolickej cirkvi, in Nowe trendy w wychowaniu i edukacji człowieka współczesnego, NORBERTINUM, Lublin 2006
 4. CODEX IURIS CANONICI (CIC), AAS 75 (1983), Pars II., 1-301, przekład polski: PALLOTTINUM, Poznań 1984.
 5. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi "Apostolorum successores", LIBRERIA EDITRICE VATICANA, Citta del Vaticano 2004.
 6. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Il presbitero, pastore e guida della comunita parrocchiale, EDB, Bologna 2002.
 7. KOHOUT, P. V., Sborovy charakter služebneho kněžstvi, in O služebnem kněžstvi, Svitavy, TRINITAS, 2006.
 8. MONTAN, A., La Chiesa particolare strutture e missione, PUL, Roma 2002.
 9. POTTIER, B., Svatostnost jahenstvi, in Služba trvalych jahnů, Teologicky pohled, Pastoračni středisko Sbornik I., Praha 1998.
 10. SOBOR WATYKAŃSKI II. KONSTYTUCJE, DEKRETY, DEKLARACJE, Lumen gentium, AAS 57 (1965) 5-71, tekst polski PALLOTTINUM - POZNAŃ 2002.
 11. VERLINDE, J - M., Duchowość kapłańska w nauczaniu Jana Pawła II., WYDAWNICTWO KSIĘŻY MARIANOW, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu