BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołkowicz Katarzyna
Title
Zarządzanie europejskie przedsiębiorstwem a europejski model kulturowy
The European Way of Managing a Company Versus the European Cultural Model
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 307-320, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Kultura, Tożsamość, Zarządzanie
Culture, Identity, Management
Note
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Country
Europa
Europe
Abstract
Podstawowym celem artykułu jest próba określenia relacji zachodzących pomiędzy zarządzaniem europejskim przedsiębiorstwem a europejskim modelem kulturowym. Tytuł może sugerować chęć dokonania systematycznej analizy tej dziedziny, jednak przedsięwzięcie to zdecydowanie przekraczałoby zakres tego opracowania. Autorka pragnie zaprezentować wpływ czynnika kulturowego - w wymiarze historycznym - na przejawy procesu zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem.(fragment tekstu)

The author's basic aim was to attempt defining the relations occurring between the European way of managing a company and the European cultural model. The author is attempting a presentation of the effect of the cultural factor - in the historical dimension - on the manifestations of the process of the European way of managing a company. The sphere of culture favors creating Euro-managers' consciousness and identity, and also influences the manifestations of the European way of managing a company.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aronson E.: Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN 1999.
 2. Aronson E., Wilson T. D., Akert R.: Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo 1997.
 3. Bloom H., Calori R., de Woot P.: Zarządzanie europejskie, Warszawa: Poltext 1996.
 4. Chwalba A.: Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa: PWN 2008.
 5. Czarnowski S.: Dzieła, t. I, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN 1956,
 6. Halecki O.: Historia Europy - jej granice i podziały, Lublin: Wydawnictwo KUL 1994.
 7. Hegel G.: Wykłady o estetyce, tłum. A. Landman, J. Grabowski, Warszawa: PWN 1964.
 8. Hegel G.: Wykłady z filozofii dziejów, tłum. A. Landman, J. Grabowski, Warszawa: PWN 1958.
 9. Koźmiński A. K.: Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej,Warszawa: PWE 1999.
 10. Lavoie D.: Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski model przedsiębiorczości, w: Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Warszawa: Oficyna Literatów "Rój" 1994.
 11. Łastawski K.: Historia integracji europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2006.
 12. Madariaga S.: Portrait of Europe, London: Hollis and Carter 1968.
 13. Michałowski R.: Historia powszechna Średniowiecze, Warszawa: PWN 2009.
 14. Nowicka E.: Świat człowieka - świat kultury, Warszawa: PWN 1997.
 15. Smircich L.: Concepts of Culture and Organizationel Analysys, "Administrative Science Quarterly" 1983, nr 3.
 16. Vincent A., Martens J. P.: Ugrupowania gospodarcze. Perspektywa Brukseli, Warszawa: Wydawnictwo Poltext 1996.
 17. Ziółkowski A.: Historia powszechna. Starożytność, Warszawa: PWN 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu