BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczak Miłosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Tworzenie relacji z finalnym nabywcą na rynku dóbr konsumpcyjnych
Creating Relations with Customers on B2C Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 209-217, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Keyword
Konsumpcja, Relacje z klientami, Konsument, Relacje przedsiębiorstwo-konsument
Consumption, Relationships with customers, Consumer, Enterprise-customer relationship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analiza rynku konsumpcyjnego wskazuje na znaczny wzrost roli klienta w procesie tworzenia oferty rynkowej. Dzięki upowszechnieniu Internetu dysponuje on możliwością wyboru i porównywania produktów konkurencyjnych. Utrzymaniu lojalności konsumenta może pomóc tworzenie bezpośrednich relacji oraz współpraca w kreowaniu obopólnej wartości dodanej. Sukces tego rozwiązania będzie zależał od odpowiedniego przygotowania tych relacji, a takŜe wdrożenia niezbędnych narzędzi komunikacji, najczęściej internetowych. Celem artykułu jest wskazanie płaszczyzn decyzyjnych procesu kształtowania relacji przedsiębiorstwa z konsumentem.(abstrakt autora)

Analysis of the consumer market points to a significant increase in the role of the client in the process of creating the market offer. With the growth of the internet, the consumer has a choice and comparison of competing products. Direct relations and mutual cooperation in the creation of added value can help to maintain consumer loyalty. The success of this solution will depend on the proper preparation of these relations, as well as the implementation of the necessary tools of communication, mostly internet. This paper aims to identify the factors shaping the decision-making process of business relationship with the consumer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. I. Karin, K. Preiss, Strategic Marketing Models for a Dynamic Competitive Environment, "Journal of General Management" 2002, No. 24(4), s. 63-78.
  2. B.H. Clark, Welcome to My Parlor, "Marketing Management" 1997, Winter, s. 11-25.
  3. P.J. Kitchen, Marketing Communications: Principles and Practice, International Thomson Business Press, London 1999.
  4. D.A. Griffith, Making the Web Strategically Accountable, "Marketing Management" 1998, No. 13(3), s. 113-136.
  5. D.L. Hoffman, T.P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-mediated Environments: Conceptual Foundations, "Journal of Marketing" 1996, No. 60(3), s. 50-68.
  6. M. Łuczak, Aktywne kształtowanie partnerskich relacji z konsumentami przesłanką przewagi konkurencyjnej na rynku, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 90-96.
  7. M. Łuczak, Wzrost znaczenia relacji z konsumentem jako kierunek rozwoju koncepcji marketingu międzynarodowego, w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, red. J.W. Wiktor, A. śbikowska, Warszawa 2010, PWE, s. 266-272.
  8. J.N. Seth, R.S. Sisodia, A. Sharma, The Antecendents and Consequences of Customer-Centric Marketing, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2000, No. 28(1), s. 55-66.
  9. C. Carson. V.E. Ogle, Storage and Retrieval of Feature Data for a Very Large Online Image Collection, "Data Engineering Bulletin" 1996, Vol. 19(4), s. 19-27.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu