BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panas Teresa
Title
Portret młodzieży zdemoralizowanej i(lub)niedostosowanej społecznie na podstawie badań w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno- Konsultacyjnym w Lublinie w 2009 roku
Portrait of Young People Demoralized and (or) Socially Maladjusted on the Basis of Research in RODK
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 435-440, tab., bibliogr. 7 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Młodzież, Wyniki badań, Dzieci, Rodzina, Rodzina niepełna, Zachowania międzyludzkie, Resocjalizacja
Youth, Research results, Children, Family, Single parent family, Interpersonal behaviours, Resocialization
Company
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
W niniejszej [autorka] starała się pokazać, że głównym źródłem niedostosowania społecznego i demoralizacji młodzieży jest rodzina. Jednakże nie należy pomijać niezwykle istotnego faktu iż młodzież sama podejmuje decyzje dotyczące swoich zachowań, takich jak wagary, nieuczenie się, rozbojów, kradzieży, nie przestrzeganie norm i wartości, itp. Nauczyciele, ani nawet psychologowie /pedagodzy nie są w stanie zapobiegać powyższym postępowaniom, a jak pokazuje liczba przebadanych, socjalizacja i ewentualnie resocjalizacja nie przyczynia się do spadku liczby badanych nieletnich, a wręcz przeciwnie - liczba nieletnich rośnie. Właściwa więc profilaktyka powinna zaczynać się od prawidłowego zdiagnozowania najważniejszych problemów dzieci i młodzieży od najwcześniejszego etapu rozwoju i edukacji przedszkolnej i szkolnej. Do takiego też wniosku doszło Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzając od 1 lutego 2011 rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielani i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. J. McWhirter, B. T. McWhirter, A. M. McWhirter, E.H. McWhirter, Zagrożona młodzież. PARPA. Warszawa 2001.
  2. Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej poświęconej XXX-leciu rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Jastrzębia Gora 1997.
  3. Olearczyk T.E., Sieroctwo i osamotnienie. Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna Ignatianum. Wydawnictwo WAM. Krakow 2008.
  4. Pytka L., Niewydarzeni, sfrustrowani, agresywni...,/ w :/ Przemoc dzieci i młodzieży, Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Pod red.: J. Papieża, A. Płukisa. Toruń 1998.
  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dziennik Ustaw Nr 228 - 15706 - Poz. 1487, 1487.
  6. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 1982-10-26 (Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 228) tekst jednolity z dnia 2002-01-25 (Dz.U. 2002 Nr 11, poz. 109).
  7. Zakidalska I., Sytuacja młodzieży w warunkach szybkiej zmiany społecznej,/w:/ Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1999
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu