BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karasová Alena (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovakia)
Title
Alternatívy sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít do majoritnej spoločnosti
Alternatives Social Inclusion of Marginalized Roma Communities into Mainstream Society
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 155-166, bibliogr. 9 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Romowie, Wykluczenie społeczne, Integracja społeczna, Mniejszości narodowe, Grupy etniczne
Romany, Social exclusion, Social integration, Ethnic minority, Ethnics group
Note
summ.
Abstract
Through this contribution we focus on the social inclusion of marginalised Romany communities into the society mainstream. With their lifestyle, Romany population is differentiated, in a way, from the life of the majority society. Mutual social consequences are concluded for both sides from this diversity that has always been and is the target of many policies, though none of them has succeeded in solving the Romany issue. From this viewpoint it is inevitable to gradually find answers to so far unasked questions because the tendency of this diversity is only progressive and tension between the majority and minority societies is growing stronger. The author of this article tries to bring closer policies' strategic intentions and shows the inevitability to introduce a complex and multi-dimensional approach focused on gradual inclusion of Romany marginalised communities into the majority society, which is a very lengthy and demanding process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ďurikova, E., Kahatova B.2011. Podpora inkluzivneho vzdelavania.[Citovane: 2012-12-06]. Dostupne na:www.osf.sk/programove_oblasti/vzdelavanie/grantova_vyzva_2011_ podpora_inkluziveho vzdelavania/
  2. Inicijativa za integracije (IFI). 2012. [Citovane: 2012-12-27]. Dostupne na: http://ifivranje.blogspot.co.uk/2012/03/initiative-for-integriations-inicjativa.html
  3. Integration of Roma, 2011. [Citovane: 2012-12-31]. Dostupne na: publications. parlament.uk
  4. Mušinka, A., Benč, V. 2011. Pokrizova obnova SR: Zvyšovanie zamestnanosti a inkluzia Romov. Prešov: SFPA, 2011. 210 s. ISBN 978-80-89356-30-0
  5. Loran, T. 2008. Ľudsky kapital u marginalizovanych Romov z aspektu edukaciea potrieb znalostneho trhu prace. In Narodnostne a etnicke menšiny na Slovensku2007. (Ed.:G. Lelkes, K. Toth). Šamorin: Forum inštitut pre vyskum menšin, 2008. 245 s. IBSN 978-80-89249-24-4.
  6. Polačkova, Z. 2007. Marginalizovane romske komunity a partnerstvo socialnej inkluzie. Priručka pre zastupcov Uradu splnomocnenkyne vlady preromske komunity v lokalnych partnerstvach socialnej inkluzie. 2007. 24 s.
  7. Pollak, P. 2003. Deklaracia Romov zo Slovenska. 2003. Romano lil. Romsky novy list - nezavisle kulturno - spoločenske noviny Romov na Slovensku. č. 599 - 603.r. XIII. s. 3
  8. Strategia Slovenskej republiky pre integraciu Romov do roku 2020. 2011. Bratislava. Urad vlady Slovenskej republiky pre romske komunity. Bratislava. 2011. 117 s.
  9. Strategia vo vzťahu k marginalizovanym skupinam Košickeho samospravneho kraja. 2011. [Citovane: 2012-12-15]. Dostupne na: www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Projekty_KSK/Strategia_marginalizovan_ skupiny. pdf
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu