BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamoďa Ján
Title
Ekonomické problémy pri vzniku a formovaní neziskových organizácií
Economical Issues Related to Establishing of Non-profit Organizations
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 145-150, bibliogr. 10 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Trzeci sektor gospodarki, Usługi publiczne, Organizacje non-profit, Gospodarka rynkowa
Third sector of the economy, Public services, Non-profit organisations, Market economy
Note
summ
Abstract
Jan Kamoďa The Catolic University in Ružomberok. Pedagogic Faculty, Department of Management And Tourism. This work presents the basic problems encountered in formations of charity organizations. It deals with economical side of these institutions. The aim of this work is to explain the position and the functioning of unprotitable institutions development in the countryes economy.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Benčo, J.: Podstata verejného sektora. Ja: Sociálna politika a sociálny rozvoj, B. Bystrica, EF UMB 2000
  2. Benčo, J. Kamoďa J., Mečiar, J.: Verejné služby / vybrané kapitoly/. Prievidza: Alfa print, 2004. ISBN 80 - 967 609 - 9 - 8.
  3. Beňová, E.: Financie verejnoprospešných subjektov Bratislava: Ekonóm, 2002. ISBN 80- 967 609 - 9 - 8.
  4. Droppa, M.: Budovanie kvalitných tímov - predpoklad prosperity organizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Svitu, 2007, ISBN 978- 80-225-2382-0.
  5. Droppa, M.: Algoritumus výberu zamestnancov. Medzinárodné sympózium. Manažment 2006. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Žilina 2006, ISBN 80- 8070-572-0.
  6. Kuvíková, H., Murgaš, M., Nemec, J.: Mimovládne organizácie. B. Bystrica, Frinon, s. r. o., 2001.
  7. Kuvíková, H.: Neziskové organizácie v Európskej únii. B. Bystrica: EF UMB, 2004. ISBN 80 - 8055 - 937 - 6.
  8. Ochrana, F.: Verejný sektor a efektívne rozhodovanie. Praha: Managment pess, 2001. ISBN 80 - 89018 - 27 - 0.
  9. Stiglitz, J. E.: Ekonomia verejného sektora. Praha, Grada Publishing, 1997.
  10. Streková, Y.: Teória verejného sektora. Brno, ESF MU, 1997.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu