BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajdak Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Digital signage jako nowy kanał komunikacji marketingowej
Digital Signage as a New Chanel of Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 287-296
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Oprogramowanie, Elektroniczna komunikacja
Marketing communication, Software, Electronic communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Komunikacja stanowi ten obszar marketingu, w którym zachodzi wyjątkowo wiele zmian wywołanych rozwojem elektroniki, informatyki i telekomunikacji. Jednym z owoców tego rozwoju jest Digital Signage. Obecnie obserwuje się wzrost znaczenia Digital Signage w komunikacji marketingowej różnego typu organizacji. Jako medium zapewnia przedstawienie informacji i reklam na wyświetlaczach cyfrowych, tworzących różnego rodzaju sieci, np. otwarte, zamknięte, mobilne, zewnętrzne. Sieci Digital Signage są uŜyteczne wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przekazywania aktualnej i dynamicznie zmieniającej się informacji. Zapewniają wysoką skuteczność przekazu, oszczędność kosztów i atrakcyjny sposób przekazywania informacji. Do wzrostu rangi Digital Signage jako nowego kanału marketingowego konieczna jest jednak edukacja menedzerów podnosząca nadal niską świadomość potencjału, jaki oferuje.(abstrakt autora)

Communication is the area of marketing where there are a lot of changes from the development of electronics, information technology and telecommunications. One of the outcomes of this development is Digital Signage. Currently there is observed a rise of digital signage importance in marketing communications of different types of organizations. Digital Signage, as a medium, offers to provide information and advertising on digital displays, creating various types of networks, for instance open, closed, mobile and external ones. Digital Signage Networks are useful wherever there is a need to provide up to date and dynamically changing information. They provide high transmission efficiency, cost savings and attractive way to communicate information. For increasing the rank of Digital Signage as a new marketing channel there is needed, however, the education of managers, increasing the still low awareness of what it offers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. M. Nieć, Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu