BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Maciej J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kreja Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wywłaszczenie jako instrument zarządzania w powiatach atrakcyjnych pod względem turystycznym
Expropriation as a Management Instrument in the Touristically Attractive Districts
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 2, s. 65-75, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Atrakcyjność turystyczna, Powiat, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, Wywłaszczenie, Inwestycje w ochronę środowiska, Wyniki badań
Touristic attractiveness, County, Local development, Regional development, Expropriation, Environmental investments, Research results
Note
Na stronach 71-75 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie zakresu wywłaszczeń podejmowanych na obszarze powiatów atrakcyjnych pod względem turystycznym i środowiskowym oraz celów publicznych stanowiących ich przesłankę. Celem jest również określenie, jak występujące na terenie tych powiatów inwestycje ważne z punktu widzenia ochrony środowiska, czy też rozwoju walorów turystycznych powiatu ograniczają interes indywidualny użytkowników przestrzeni w tych powiatach. Badania dotyczą lat 2008 - 2011. Przeprowadzono je we wszystkich powiatach uznanych za atrakcyjne pod względem turystycznym i środowiskowym, czyli powiatów położonych w terenach górskich, nadmorskich oraz w znaczącym zakresie objętych obszarami dużych jezior i lasów.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to define the scope of expropriation undertaken in the touristically and environmentally attractive districts , and its justification determined by public purposes it is expected to serve. In addition, the article to determines how the investments, significant from the environmental or the development of tourist attractions' viewpoint, limit the individual use of space u in such districts. The study focuses on the period 2008-2011. The research involved all districts identified as touristically or environmentally attractive, i.e. districts located in the mountains, near the sea coast, or in substantial portion covered by large lakes and forests.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bohdanowicz P. (2008), Turystyka a świadomość ekologiczna. Wydawnictwo "Adam Marszałek", Toruń.
 2. Bołtromiuk A. (red.), (2011), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 3. Bukowski Z. (2009), Zrównoważony rozwój w systemie prawa. Dom Organizatora, Toruń 2009.
 4. Bukowski Z. (2011), Zrównoważony rozwój a gospodarcze korzystanie z zasobów przyrodniczych. W: M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Łódź - Poznań 2011, s. 75.
 5. Deszczka M., Dworakowska M., Gos M., Wąsowicz M. (2011), Gospodarowanie zasobami środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 6. Jaźwiński I. (2010), Podstawy polityki ekologicznej. W: K. Małachowski (red.) Gospodarka a środowisko i ekologia. CeDeWu, Warszawa, s. 209 - 215.
 7. Jędrzejczyk I. (1995), Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Katowice.
 8. Kozłowski S. (2007), Przyszłość ekorozwoju. Wydawnictwo "KUL", Lublin.
 9. Mirowski W. (2003), Ekologizacja jako problem strategiczny w rozwoju turystyki. "Rocznik Naukowy Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie", nr 1/2003, Warszawa, s. 35 - 43.
 10. Papuziński A (red.), (2005), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Branta, Bydgoszcz.
 11. Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce. PWE, Warszawa.
 12. Woś T. (2010), Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot. Lexis Nexis, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu