BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ertmańska Karolina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Worobjow Leonid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Źródła przewagi konkurencyjnej regionów
Sources of Regional Competitive Advantage
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 14-21, tab., bibliogr. 27 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Konkurencyjność regionów, Przewaga konkurencyjna, Atrakcyjność regionu, Marketing terytorialny
Regions competitiveness, Competitive advantage, Regions attractiveness, Territorial marketing
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł dotyczy analizy źródeł pozyskiwania przewagi konkurencyjnej przez regiony. Analiza jest jednym z niezbędnych elementów tworzenia strategii rozwoju regionu, w tym także kreowania wizerunku danego obszaru. W warunkach gospodarki rynkowej wszelkie działania, również podejmowane przez samorządy lokalne, powinny opierać się na zasadach marketingu. Świadomość tego jest coraz bardziej powszechna, jak również widoczne są różnorodne działania podejmowane w tym zakresie. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu strategii rozwoju regionów w Polsce oraz zebranie informacji na temat źródeł przewag konkurencyjnych wskazanych w tych strategiach w kontekście podejmowania działań marketingowych, w tym tworzenia wizerunku jednostki terytorialnej.(abstrakt oryginalny)

The article examines sources of obtaining a competitive advantage by regions. Such an examination is an indispensable element of creating region's strategic development, including the shaping of the area's own image. In a market economy all actions including those of local governments, are based on marketing principles. The conscious recognition of that approach is increasingly common as much as the frequent demonstration of various undertaken actions. The article reviews regional development strategies in Poland and presents information about competitive advantage sources included in individual strategies in the context of the undertaken marketing efforts, including the shaping of a territorial administrative entity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, (2010), http://www.ibngr.edu.pl/ index.php/pl/wydarzenia/2011/atrakcyjnosc_inwestycyjna_ wojewodztw_i_podregionow_polski_ 2010.
 2. Czyż T. (2009), Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, http://igsegp.amu.edu.pl/spojnosc_cel.html
 3. Gardiner B., Martin R., Tyler P. (2004), Competitiveness, productivity and economic growth across the European regions. Regional Studies, 38, s. 9.
 4. Kotler Ph. (1994), Marketing od A do Z. PWE, Warszawa, s. 75.
 5. Makarski S., Kuźniar W. (2009), Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 47.
 6. Markowski T. (2005), Przedmiotowa i podmiotowa konkurencyjność regionów, w: T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, s. 219.
 7. Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
 8. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007), http://www. funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/2BD5B9B6- 767E-473C-B198-496FDEC4DFED/31941/ NSRO_maj2007.pdf.
 9. Piotrowska-Trybull M. (2004), Istota i czynniki konkurencyjności regionu, w: Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, W. Kosiedowski (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń.
 10. Rak L. (2005), Czynniki kreowania wizerunku region na przykładzie produktów regionalnych, w: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, H. Szulce, M. Florek (red.), AE w Poznaniu, Poznań.
 11. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (2005), http://www.umwd.dolnyslask.pl/􀏐ileadmin/ user_upload/_temp_/zalacznik.pdf.
 12. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2005), http://www.kujawsko-pomorskie. pl/index.php?option=com_content&task= view&id=346&Itemid=138.
 13. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego (2005), http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1093.
 14. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego (2005), http://www.igipz.pan.pl/zpz/zbtow/ptg/ strategie/lubuskie.pdf .
 15. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego (2004), http://www.archiwum.lodzkie.pl/export/download/ lodzkie_ue/zasrwl_29_11_04.pdf.
 16. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 (2006), http://www.wrotamalopolski. pl/NR/rdonlyres/91624D3C-64D3-4CEF- 9921-11907260686B/172328/StrategiaRozwoju200713cz4. pdf.
 17. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego (2006), http://www.igipz.pan.pl/zpz/zbtow/ptg/ strategie/mazowieckie.pdf.
 18. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego (2000), http://umwo.opole.pl/docs/strategia rozwoju wojewodztwaopolskiegonala.pdf.
 19. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego (2006), http://www.podkarpackie.pl/strategia/ strat_woj.pdf.
 20. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku (2006), http://www.wrotapodlasia.pl/ pl/gospodarka/polityka_regionalna/strategia_rozwoju/.
 21. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (2005), http://www.woj-pomorskie.pl/downloads/ ASRWP_tekst%20jednolity%20ostateczny%20 180705.pdf.
 22. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (2010), http://www.slaskie.pl/zalaczniki/ 2010/02/24/1267017716/1267017953.pdf.
 23. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (2006), http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/data/ Pliki/92_Strategia_Rozwoju_Wojew_dztwa__wi_ tokrzyskie.pdf.
 24. Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2005), http://www.igipz.pan.pl/zpz/ zbtow/ptg/strategie/warminsko_mazurskie.pdf.
 25. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego (2005), http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/files/ 120712852747f351cf27709/STRATEGIA%20 R O Z WO J U % 2 0 W O J % 2 0 W L K P % 2 0 D O % 2 0 2020%20ROKU%20-%20tekst%20jednolity.pdf.
 26. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (2005), http://www.kiph.com.pl/sgd/wazne_ informacje/strategia-zach.pdf.
 27. Turok J. (2004), Cities, regions and competitiveness. Regional Studies, nr 38, s. 1070.
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu