BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kęsy Marcin (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Analiza odbioru społecznego działań jednostek samorządu terytorialnego dotyczących realizacji zadań z zakresu doskonalenia kompetencji
Public Perceptions of the Implementation of the Competence Improvement Program by Local Governments
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 31-42, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Samorząd terytorialny, Zarządzanie kompetencjami, Public relations, Powiat, Wyniki badań
Local government, Competence management, Public relations, County, Research results
Note
summ., streszcz.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zadania, jak również kierunki działań instytucji samorządowych na poziomie powiatów, które są ukierunkowane na doskonalenie kompetencji przez społeczeństwo. W tym celu podjęto próbę zbadania postrzegania przez społeczność lokalną działań ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji. Szczególnie uwagę skupiając się na analizie skuteczności narzędzi PR służących przekazywaniu informacji społeczeństwu przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozważania opracowane zostały na podstawie danych literaturowych oraz badań empirycznych zrealizowanych z wykorzystaniem metody ankietowej oraz wywiadu niesformalizowanego przeprowadzonego w dwóch wyselekcjonowanych powiatach województwa lubuskiego.(abstrakt oryginalny)

The paper presents both the tasks and the orientation of local governments within districts aimed at improving the competence of the community. The study explores the local community perceptions of actions aimed at improving competence. In particular, the focus is on the analysis of the PR tool effectiveness in communicating information to the public by local governments. The discussion is based on literature review and results of own survey and informal interviews conducted in two selected districts of Lubuskie voivodship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D. i inni (1997) Makroekonomia, PWN, Warszawa.
 2. Dobek-Ostrowska B. (2004) Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 2004.
 3. Giedrojć K., Public relations w administracji, Wyd. Profesjonalne ALPHApro, Ostrołęka 2004.
 4. Goban-Klas T. (2009) Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa.
 5. Izdebski H., Kulesza M. (2004) Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Wyd. LIBER, Warszawa.
 6. Levy-Leboyer C. (1997) Kierowanie kompetencjami, bilanse doświadczeń zawodowych, Wyd. Poltext, Warszawa.
 7. Kęsy M. (2011) Realizacja kampanii Public Relations dla organizacji. Praktyczne rady, Zielona Góra.
 8. Kopaliński W. (1994) Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, PWN, Warszawa.
 9. Kwiatkowski S. M., Symela K. (2001) Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 10. Oleksyn T. (1997) Zarządzanie kompetencjami w organizacji [w:] A. Ludwiczyński. (red.) Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wyd. Poltext, Warszawa.
 11. M. Rekowski (2009) Mikroekonomia, Wyd. AKADEMIA, Poznań.
 12. Sobol E. (red.) (1995) Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 13. Symela K. (1995) Standardy programowania treści kształcenia zawodowego [w:] M. Butkiewicz (red.) Model polskich standardów kwali􀏐ikacji zawodowych, Wyd. IteE, Warszawa-Radom.
 14. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
 15. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państw.
 16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
 17. Przygotowane na podstawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp., http://www.pup.gorzow.pl/download/regulamin_ organizacyjny.doc, 15.09.2005.
 18. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 19. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
 20. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.
 21. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 22. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
 23. http://www.placa.pl/trendy.html, 12.04.2005.
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu