BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogucka Anna (Politechnika Białostocka)
Title
Ocena zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Puszczy Knyszyńskiej
The evaluation of tourist-recreational development of Knyszyńska Forest
Source
Ekonomia i Zarządzanie, 2010, nr 3, s. 77-92, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Economics and Management
Keyword
Gospodarka turystyczna, Turystyka, Rekreacja, Zagospodarowanie turystyczne
Touristic economy, Tourism, Recreation, Development of tourist facilities
Note
summ.
Country
Puszcza Knyszyńska
Knyszyńska Forest
Abstract
Obszar Puszczy Knyszyńskiej w ostatnich latach budzi duże zainteresowanie turystów. Wynika to z dogodnego położenia w sąsiedztwie aglomeracji Białystok oraz z bogactwa walorów przyrodniczych i antropogenicznych obszaru. Jednym z głównych czynników przyciągających turystów, jak również zapewniających im właściwe warunki wypoczynku, jest zagospodarowanie turystyczne. Odpowiednia infrastruktura stanowi istotny element składający się na atrakcyjność przestrzeni turystycznej, jak również jest czynnikiem stabilizującym i normującym ruch turystyczny. Celem niniejszej pracy jest analiza stanu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego obszaru Puszczy Knyszyńskiej oraz ocena standardu i jakości infrastruktury turystycznej. Główną metodą badań był sondaż diagnostyczny przeprowadzony z wykorzystaniem techniki ankietowej. (fragment tekstu)

Knyszyńska Forest Area in recent years is of great interest tourists. This is due to the convenient location adjacent to the agglomeration of Bialystok and the wealth of natural and anthropogenic area. One of the main factors attracting tourists as well as providing them with adequate conditions for relaxation is the development of tourism. Adequate infrastructure is an essential building block to the attractiveness of space tourism, as well as a stabilizing factor and regulating the tourism. The purpose of this study is to analyze the state of development of tourism - recreation area Knyszyńska Forest and evaluation standards and quality of tourism infrastructure. The main research method was a diagnostic survey carried out using the questionnaire technique. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Małyszko J., 1998. Operat ochrony ekosystemów leśnych, opracowanie wstępne do planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego. Białystok.
  2. Styperek J., 2002. Linearne systemy penetracji rekreacyjnej. Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2080-9646
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu