BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żukowska Helena, Kalita Joanna
Title
Dylematy tworzenia rezerw na zobowiązania
Provisions for Liabilities. Dilemmas
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012, T. 4, s. 83-108, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Rezerwy, Rezerwy celowe, Rachunkowość, Obszary problemowe
Reserves, Adjusted reserves, Accounting, Problem areas
Note
summ., Tłumaczenie abstraktu: Tomasz Pałkowski
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie obszarów problemowych związanych z tworzeniem rezerw na zobowiązania w jednostkach gospodarczych. Zagadnienie właściwego tworzenia i ujawniania rezerw jest jednym z trudniejszych problemów, z jakim zmagają się przedsiębiorstwa, szczególnie te stosujące MSR/MSSF. Istotny jest także fakt, że wysokość utworzonych rezerw ma wpływ na prezentowany kapitał własny, a więc na obraz jednostki widziany przez pryzmat sprawozdania finansowego. Uwzględniając powyższe, warto zastanowić się, jakie aspekty tworzenia rezerw są najtrudniejsze, na które zagadnienia warto szczególnie zwrócić uwagę i jakie wątpliwości mogą pojawić się w procesie tworzenia rezerw na zobowiązania. Autorki postanowiły skupić się na grupie rezerw na zobowiązania, gdyż jest to najczęściej tworzona grupa rezerw, a jednocześnie wydaje się, że w tym obszarze jest najwięcej "znaków zapytania".(fragment tekstu)

This article deals with themes of creating provisions for liabilities and problem areas associated with this process. Authors discuss the nature and definition of provisions and analyze the conditions necessary for the creation of provision based on respect regulations and interpretations in force. Authors point out differences in the assessment of the situation to justify the creation of certain types of provisions and their basis. Suggests also predicted trends (mainly international regulations) for the establishment, measurement and disclosure of provisions and the impact of these changes on the financial situation and the outcome of the unit.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cebrowska T.: Wieloaspektowość pojęcia "rezerwy", w: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, Wrocław 2003.
 2. Dotkuś W.: Rezerwy na zobowiązania, w: Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, Warszawa: PWN, 2005.
 3. Duraj A. N.: Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004.
 4. Gmytrasiewicz M., Kierczyńska U.: Rezerwy w rachunkowości i podatkach, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. 2007.
 5. Gmytrasiewicz M.: Rezerwy a koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa, w: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, red. J. Wojtyła, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego 2000.
 6. Gos W.: Wpływ tworzonych rezerw w rachunkowości na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej jednostki gospodarczej, "Rachunkowość" 2002, nr 13 (komentarze do ustawy).
 7. Gos W.: Jak rozróżnić rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów? "BDO Podatki i Rachunkowość" 2010, nr 5 (31).
 8. Kabalski P.: Rezerwy - istota, rodzaje i wycena, "Przegląd Podatkowy" 2005, nr 6.
 9. Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003.
 10. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe.
 11. Mazuchowska B.: Klasyfikacja rezerw jako kategorii zobowiązań , "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 22(2004).
 12. Micherda B.: Prezentacja rezerw w świetle współczesnej rachunkowości, w: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, Wrocław 2003.
 13. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. IV, Warszawa: LexisNexis 2007.
 14. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 37, Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" z dnia 29.11.2008, L 320/241, s. 241.
 15. MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, red. S. Sojak, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. 2007.
 16. Muszyńska B.: Dokumentowanie szacunków, "Rachunkowość" 2007, nr 4.
 17. Nowak E.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako przesłanka tworzenia rezerw w rachunkowości, w: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, Wrocław 2003.
 18. Olchowicz I., Tłaczała A.: Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, zobowiązania warunkowe w rachunkowości i podatkach, Warszawa 2009.
 19. Poniatowska L.: Rezerwy jako kategoria zobowiązań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 21(77)(2004).
 20. Rachunkowość finansowa, red. Z. Messner, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego 2004.
 21. Rogowski W.: Rezerwy a bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - tytuły tworzenia, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym, w: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, Wrocław 2003.
 22. Walińska E., Michalak M.: Rezerwy i ich wpływ na sytuację finansową jednostki - wyniki badań spółek publicznych w Polsce w latach 1996-2001, w: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, Wrocław 2003.
 23. Walińska E., Wójcikowska U.: Rezerwy z tytułu podatku dochodowego jako wartość objaśniająca wartość rynkową spółki - wyniki badań empirycznych, w: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, Wrocław 2003.
 24. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz. U z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 25. Aktualności MSSF, Pricewaterhouse Coopers, nr 81, luty 2010 roku.
 26. Zamknięcie roku 2010, Rachunkowość.
 27. http://www.podatkirachunkowosc.bdo.pl/biuletyn/76/rachunkowosc-w-praktyce/jakroz roznic-rezerwy-i-bierne-rozliczenia-miedzyokresowe-kosztow.html (7.04.2011).
 28. www.iasb.com.pl
 29. www.mf.gov.pl
 30. www.gofin.pl
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu