BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Slivková Mária (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovakia)
Title
Štruktúra rodiny ako spoločenstva osôb
Structure of the Family as Community of Persons
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 211-224, bibliogr. 25 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Rodzina, Osobowość człowieka, Pomoc społeczna, Wartości i normy etyczne
Family, Human personality, Social assistance, Value and ethical norms
Note
summ.
Abstract
One addition to the existence and ability to work with others in the community, is also able to be unselfish helping gift because it owns himself, himself and the government itself decides to subject and the administrator of his act or conduct. Thanks to this ability as one person is able to create community with others and the community, which still has a deeper family character . It is based on mutual love: human, but also the love of God. Love is the principle strength and double-family community, it is born of the marriage indissoluble unity and brotherly love to the wider community. Love and its preservation is the structure of the community of persons and therefore the life of the spouses and family members should be constantly trying to expressions of love such as respect, forgiveness and mutual giving and receiving all the family members of the community(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Svate Pismo Stareho a Noveho zakona. Rim: Slovensky ustav svateho Cyrila a Metoda 1995.
 2. Katechizmus katolickej cirkvi. Trnava: Spolok svateho Vojtecha 1998.
 3. Dokumenty Druheho Vatikanskeho koncilu I. II. Bratislava: Cirkevni nakladatelstvi 1969.
 4. Jan Pavol II Familiaris consortio. O ukolech křesťanske rodiny v současnem světě 22 XI 1981. Praha: Zvon 1992
 5. Pavol VI Humanae vitae. Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Rzym 25 VII 1968; w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie. Wybor tekstow: K. Lubowicki, Krakoow 1999, t. I, s. 21-42.
 6. Jan Paweł II List apostolski do Młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. Rzym 31 III 1985; w: Komputerowy zbior dokumentow papieskich. Wydawnictwo "M", Krakow 1999, w pliku: Dzieła - Listy Jan Paweł II Gratissimam sane. List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994. Rzym 2 II 1994. In: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie. Wybor tekstow: K. Lubowicki, Krakow 1999, t. II, s. 33-10.
 7. Bielecki S. Nowy testament o wspolnocie; w: RT 42 (1995) z. 6, s. 151-161
 8. Fula M. Antropologia ženy. Bratislava: vydavateľstvo Don Bosco 2004
 9. Jan Paweł II Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Krakow 1985, pr. zb. red. J. Zukowicz
 10. Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do "początku".
 11. Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998
 12. Jan Paweł II Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998
 13. Jan Paweł II naucza: O rodzinie. Krakow: wydawnictwo M 2011
 14. Jan Paweł II W obronie rodziny i jej praw. In: OsRomPol 11 (1999), s 10.
 15. Jan Paweł II Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Citta del Vaticano 1987
 16. Jan Pavol II Ako muža a ženu ich stvoril. Bratislava: Metodicko-pedagogicke centrum 2007.
 17. Połtawska, W. Karol - Jozef Wojtyła i św. Jozef. Lublin: Wydawnictwo KUL 1993
 18. Połtawska, W. Na kanwie "Listu do Rodzin" Ojca świętego Jana Pawła II. Krakow 1995.
 19. Sedlaček J.: Otcovstvo: problem alebo vyzva? Bratislava: vydavateľstvo Don Bosco 2010
 20. Skrzydlewski, W. Odpowiedzialne rodzicielstwo. Katowice 1993
 21. Slivkova, M. Rodzina - źrodło i model wspolnoty międzyludzkiej. Ząbki: Apostolicum 2010.
 22. Tarnowski, K. Wokoł prawdy zbawienia; w: Ethos Rok 11 (1998) nr 3 (43), s. 185
 23. Wojtyła, K. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Wydawnictwo KUL 1986
 24. Wojtyla, K. Rodina ako "communio personarum". Proba interpretacji teologicznej. In: AK 66 (1974) nr 395, s. 347-361
 25. Zahradkova, V.: Vychova ke křesřanskym idealům. Model schonstattske pedagogiky P. Josefa Kentenicha. Brno: 2009.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu