BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Standard XBRL jako koncepcja wspomagająca raportowanie finansowe
Extensible Business Reporting Language as a Concept Supporting Financial Reporting
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 175-192, rys., bibliogr. 6 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Raportowanie, Informatyzacja rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Standardy rachunkowości, Rynek kapitałowy, Standard XBRL
Reporting, Computerization of the accounting, International Financial Reporting Standard, International Accounting Standards (IAS), Accounting standards, Capital market, eXtensible Business Reporting Language (XBRL)
Note
summ.
Abstract
W 1996 roku organizacja World Wide Web Consortium opublikowała specyfikację XML (eXtensible Markup Language), przeznaczoną do opisu danych wymienianych drogą elektroniczną. W 1999 roku amerykańskie stowarzyszenie księgowych (AICPA - Institute of Certified Public Accountants) wraz grupą przedsiębiorstw informatycznych, audytorskich i księgowych zainicjowało prace nad stworzeniem formatu, bazującego na specyfikacji XML, który umożliwiałby elektroniczną wymianę danych finansowych. Foramt ten nazwano później standardem XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Celem artykułu jest przedstawienie idei standardu XBRL, analiza korzyści i problemów związanych z jego zastosowaniem oraz ocena przyszłości wykorzystania tego standardu jako narzędzia wspomagającego raportowanie finansowe. (fragment tekstu)

The main aim of the article is to present the concept of eXtensible Business Reporting Language (XBRL), to analyze benefits and problems connected with its implementation and to discuss the future of XBRL as a concept supporting financial reporting. The experience of those countries which decided to take part in XBRL projects indicate that the implementation of XBRL entails many positive effects - it reduces the cost of generating financial reports, improves the efficiency of the financial reporting process, improves the accuracy of financial information, enables businesses to communicate more effectively with financial markets, lowers cost of capital. However, the adoption of XBRL technology involves many challenges - organizations and employees have to be educated about XBRL, businesses have to invest funds to undertake XBRL initiative. Companies can choose different levels of XBRL adoption (they can outsource XBRL conversion without significantly changing internal information systems or they can fully reorganize their infrastructure and use XBRL for both internal and external purposes). The range of potential benefits of using XBRL depends on the level of adoption - the higher is the level of adoption the broader range of potential benefits it will entail. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Boritz J. E., No W. G., Assurance Reporting for XBRL: XARL (eXtensible Assurance Reporting Language), [w:] Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions, PricewaterhouseCoopers, 2003.
  2. Garner D., Henderson D., Sheetz S.,Trinkle B., The Different Levels of XBRL Adoption, Management Accounting Quaterly 2013/14/2.
  3. Hamrol M., XBRL jako powszechny format wymiany i przekazywania informacji, [w:] Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa 2009.
  4. Piechocki M., XBRL - rewolucja techniczna a rachunkowość, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stow. Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  5. Tyagi A., XBRL keeps firms within the SEC guidelines, Interactive Business Reporting 2011/1/1.
  6. Weber R., XML, XBRL, and The Future of Business and Business Reporting, [w:] Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions, PricewaterhouseCoopers, 2003.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu