BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorska-Wolak Izabella (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Iwańska Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Promocja partnerskiej współpracy międzysektorowej jako element rozwoju i podnoszenia konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego
Promotion of Cross-Sectoral Partnerships as an Element Enhancing Local Government Development and Competitiveness
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 43-57, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Samorząd terytorialny, Konkurencyjność, Współpraca międzysektorowa, Rozwój lokalny, Badania ankietowe, Wyniki badań, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Local government, Competitiveness, Cross-sector cooperation, Local development, Questionnaire survey, Research results, Local Action Group
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
W artykule przedstawiono zasady współpracy międzysektorowej oraz formy jej występowania na poziomie lokalnym. Analizie poddano funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania na obszarze województwa mazowieckiego oraz wykazano związek pomiędzy chęcią podejmowania przez samorządy lokalne współpracy międzysektorowej a poziomem rozwoju i konkurencyjności gmin wiejskich województwa mazowieckiego.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the principles of inter-sectoral cooperation and forms of its local incidence. The analysis examines the functioning of local action groups in the Mazowieckie Voivodship, and shows an association between willingness to undertake the inter-sectoral cooperation and the rural county level of development and competitiveness of in Mazowieckie Voivodship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Domański R. (1987), Hierarchiczne systemy przestrzenno-gospodarcze. Przegląd Ekonomiczny, t. 59, z. 3.
  2. Gray B. (1989), Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, London.
  3. Iwańska M. (2011), Partnerstwo jako czynnik rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Niepublikowana rozprawa doktorska, SGGW w Warszawie.
  4. Węsierski J., Armstrong J. (2002), Podstawy organizowania partnerstw lokalnych. II Forum Rozwoju Wsi. Wybór dróg życiowych mieszkańców wsi. Lublin.
  5. Zmyślony P. (2008), Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu