BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimny Artur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Title
Lokalne grupy działania - forma promocji i zarządzania obszarami wiejskimi
Local Action Groups - a Form of Promotion and Management of Rural Areas
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 58-64, tab., bibliogr. 21 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Obszary wiejskie, Zarządzanie, Promocja, Rozwój lokalny, Strategia rozwoju regionalnego, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Rural areas, Management, Promotion, Local development, Regional development strategy, Local Action Group
Note
summ., streszcz.
Country
Podregion koniński
Abstract
Celem artykułu jest próba udowodnienia, iż lokalne grupy działania (LGD) stanowią, przynajmniej w świetle zapisów ujętych w ich wewnętrznych dokumentach, formę promocji i zarządzania obszarami wiejskimi. Niniejsza teza została zweryfikowana poprzez dokonanie analizy treści statutów i lokalnych strategii rozwoju opracowanych przez siedem LGD, które w formie prawnej stowarzyszeń funkcjonują w podregionie konińskim. Analizie poddano w szczególności fragmenty statutów poświęcone celom stowarzyszeń oraz misje, cele ogólne i szczegółowe ujęte w lokalnych strategiach rozwoju. Rezultaty dokonanej analizy pozwalają pozytywnie zweryikować postawioną tezę. Świadczą o tym dwa fakty. Po pierwsze, w statutach wszystkich LGD, wśród celów ich funkcjonowania, wyeksponowano konieczność dążenia do zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz potrzebę promowania tych obszarów. Po drugie, w lokalnych strategiach rozwoju nakreślono hierarchię celów oraz sposoby ich realizacji, co należy uznać za wyraz planowania strategicznego, a tym samym element zarządzania rozwojem lokalnym. Poza tym należy podkreślić, iż sam fakt posiadania przez LGD strategii rozwoju jest świadectwem dążenia do poprawy zarządzania zasobami obszarów, na których grupy te są zlokalizowane.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to prove that the Local Action Groups (LAGs) are the form of rural area promotion and management according to the provisions contained in their internal documents. The thesis has been verified by analyzing the content of statutes and local development strategies prepared by seven LAGs, which form legal associations and operate in the subregion Konin. In particular, the study analyzes portions of statutes concerning the aims and missions of associations, general and specific objectives included in local development strategies. The results of the analysis allow to positively verify the thesis. First, the statutes of all LAGs underline in their objectives the need to advance sustainable and multifunctional development of rural areas and the need to promote these areas. Second, the local development strategies have outlined the hierarchy of objectives and ways of their implementation what should be regarded as an expression of strategic planning, and thus an element of the local development management. In addition, it should be emphasized that the existence of the LAG's development strategy is a testimony to efforts to improve the management of the areas where these groups are located.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl
 2. Dmitruk A. (2007), Inicjatywa Leader 1991-2006 a oś Leader 2007-2013. Warszawa, s. 22.
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 4. Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Dwa Mosty" (2008), Ślesin.
 5. Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Między Ludźmi i Jeziorami" (2011), Kazimierz Biskupi.
 6. Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Solidarni w Partnerstwie" (2009), Golina-Grodziec-Rychwał-Rzgów- Stare Miasto-Tuliszków.
 7. Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Solna Dolina" (2010), Kłodawa.
 8. Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R." (2011), Turek.
 9. Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Unia Nadwarciańska" (2011), Słupca.
 10. Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Wielkopolska Wschodnia" (2009), Koło.
 11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz.U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1573.
 13. Statut Stowarzyszenia "Między Ludźmi i Jeziorami", http://www.ludzieijeziora.pl
 14. Statut Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie", http://www.sswp.com.pl
 15. Statut Stowarzyszenia "Solna Dolina", http://www. solnadolina.eu
 16. Statut Stowarzyszenia "Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.", http://www.lgd-tur.org.pl
 17. Statut Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska", http://www.lgd-tur.org.pl
 18. Statut Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", www.wielkopolskawschodnia.pl
 19. Statut Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego "Dwa Mosty", http://www.dwamosty.pl
 20. Ślusarz G. (2006), Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby i wyzwania. "Problemy Zarządzania" nr 3, s. 39.
 21. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu