BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lešková Lýdia (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovakia)
Title
Odborný rast a zvyšovanie profesionálnych kompetencií sociálneho kurátora pre deti
Employment Growth and Increase the Professional Competence of Probation for Children
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 243-252, bibliogr. 15 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Praca socjalna, Dzieci, Opieka nad dzieckiem, Kompetencje, Kompetencje pracownicze
Social work, Children, Childcare, Competences, Employees competencies
Note
summ.
Abstract
Social worker needs to carry out their profession have a complex theoretical knowledge of various sciences and disciplines. The course of its business but also in urgent need of practical skills which are an important prerequisite for effective work in favor of clients. Collection and deepening expertise, improving professional skills and overall professional development helping professions is mainly ensured by school education (higher vocational and university studies). An integral part of professional growth is a permanent departmental training, independent study, as well as the use of supervision.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CONRAD, C. A.: Soft skills and the minority work force: a guide for informed discussion. 1. vyd. Washington : Joint Center for Political and Economic studies, 1999. 37 s. HD 5715.2.C.66. ISBN 09-816.
 2. FLEXNER, A.: Is Social Work a Profession? In Research on Social Work Practice. ISSN 1049-7315, vol. 11, no. 2, p. 152-165.
 3. GABURA, J.: Socialne poradenstvo. 1. vyd. Bratislava : Občianske združenie Socialna praca, 2005, 221 s. ISBN 80-89185-10-X.
 4. HAVRDOVA, Z.: Kompetence v praxi socialni prace. 1. vyd. Praha : OSMIUM, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5.
 5. LEŠKOVA, L.: Využiti teoretickych poznatků v praxi socialniho kuratora pro děti v Slovenske republice. In Rizika socialni prace : sbornik z konference VII. Hradecke dny socialni prace Hradec Kralove. Hradec Kralove : Katedra socialni prace a socialni politiky, Pedagogicka fakulta, 2010. ISBN 978-80-7435-086-3, s. 425-431.
 6. OLAH, M.: Supervizia v socialnej praci. 1. vyd. Prešov : PBF PU, 2005. 85 s. ISBN 80-8068-307-7.
 7. SCHAVEL, M.: Niektore otazky edukacie socialnych pracovnikov. In Dni socialnej prace. Nitra : FSVaZ UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-231-1, s. 45-49.
 8. STRIEŽENEC, Š.: Uvod do socialnej prace. 2. vyd. Trnava : Tripsoft, 2001. 197 s. ISBN 80-968294-6-7.
 9. STRIEŽENEC, Š.: Teoria a metodologia socialnej prace. 1. vyd. Trnava : Tripsoft, 2006. 296 s. ISBN 80-969390-4-1.
 10. TOKAROVA, A. et al.: Socialna praca. Kapitoly z dejin, teorie a metodiky socialnej prace. 1. vyd. Prešov : FF PU, Akcent Print, 2003. 572 s. ISBN 80-968367-5-7
 11. VASKA, L.: Vyznam supervizie v odbornej praxi študentov socialnej prace. In BRNULA, P. - KOSCUROVA, Z. (edit.) Nove trendy v priprave a uplatneni socialnych pracovnikov. Zbornik prispevkov z medzinarodnej konferencie. Bratislava : PF UK, 2007. ISBN 978-80-89185-27-6, s. 267-275.
 12. ŽIAKOVA, E. et al.: Psychosocialne aspekty socialnej prace. 2. rozš. vyd. Prešov : Akcent Print, 2005. 232 s. ISBN 80-969274-2-6.
 13. Narodny projekt XII-2. Rozvoj a upevňovanie ľudskych zdrojov a systematicke prehlbovanie kvalifikacie pracovnikov na roky 2007-2013. Bratislava : Ustredie prace, socialnych veci a rodiny, 2010.
 14. Zakon č. 400/2009 Z. z. o štatnej službe v zneni neskoršich predpisov.
 15. Zakon č. 305/2005 Z. z. o socialnopravnej ochrane deti a o socialnej kuratele v zneni neskoršich predpisov
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu